A. Základy práce s dotačním portálem

1. Registrace do systému

Registrovat se můžete na adrese https://dotace.praha3.cz/register (nebo použijte modré tlačítko "Registrovat se" v horním menu).

Pro registraci nepotřebujete zadat nic víc než svou e-mailovou adresu a heslo.

Při registraci nevyplňujete informace o Právnické nebo Fyzické osobě žadatele, tyto informace poskytnete až při vyplňování samotné žádosti o dotaci.

2. Přístup k historickým žádostem

Od března 2020 jsou žádosti o dotace spravovány v nové verzi dotačního portálu, a vzhledem k bezpečnostním problémům v původním software, je nutné, abyste se znovu registrovali.

 1. Pokud znáte e-mail, pod kterým jste byli registrováni v předchozí verzi portálu, proveďte prosím registraci se stejným e-mailem, po registraci vám přijde e-mail s odkazem na ověření, a po ověření a přihlášení, získáte automaticky přístup ke všem historickým žádostem, ke kterým jste měli přístup.
 2. Pokud neznáte svůj e-mail, ale znáte přihlašovací jméno a heslo, proveďte přihlášení na stránce https://dotace.praha3.cz/login a bude vám zobrazena e-mailová adresa, se kterou bylo přihlašovací jméno spojeno. Následně postupujte podle bodu č. 1.
 3. Pokud neznáte e-mail, přihlašovací jméno ani heslo, pak si vytvořte nový uživatelský účet s libovolnou e-mailovou adresou a následně požádejte e-mailem paní Gotmanovovou (gotmanovova.alena@praha3.cz), aby vám zpřístupnila žádosti pro váš nový uživatelský účet.

Do e-mailu prosím uveďte nejlépe:

 • kompletní identifikaci právnické nebo fyzické osoby, za kterou máte zájem provést ohlášení
 • e-mailovou adresu, kterou jste použili k vytvoření nového uživatelského účtu
 • svůj telefonický kontakt, případně i kontakty na jiné osoby, které v minulosti žádosti o dotace za vaši organizaci vyřizovali, aby bylo možné ověřit legitimitu vaší žádosti

3. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo, vyplňte svoji e-mailovou adresu na této stránce https://dotace.praha3.cz/password_recovery, následně vám do e-mailu přijde odkaz, na kterém si můžete nastavit heslo nové.

Pokud vám e-mail nedorazí (vyčkejte alespoň 1 hodinu), kontaktujte prosím IT podporu na e-mailu dsw2@otevrenamesta.cz.

4. Změna hesla

Změnit heslo je možné po přihlášení na adrese https://dotace.praha3.cz/user/change_password, odkaz je také k nalezení po přihlášení v horní liště po kliknutí na váš e-mail (uživatelské jméno) jako položka "Změnit heslo".

B. Moje identita

1. Změna údajů

Veškeré informace o žadateli lze, po přihlášení, upravit na adrese https://dotace.praha3.cz/user/update_info.

 1. Vyberete si zda žádáte jako Fyzická nebo Právnická osoba
 2. Pokud máte IČO, můžete své údaje předvyplnit načtením z rejstříku ARES
 3. Vyplňte všechny údaje, které uznáte za vhodné, systém vás upozorní, pokud byste opomněli vyplnit některé požadované pole

Údaje které jsou povinné pro podání žádosti jsou především:

 1. Identifikace Právnické osoby (IČO, název, právní forma a DIČ) nebo Fyzické osoby (Jméno, Příjmení, Datum narození)
 2. Trvalá adresa
 3. Kontaktní údaje pro účely zpracování žádostí (Telefonní číslo, E-mail a ID Datové Schránky žadatele)
 4. Bankovní spojení (číslo účtu a název banky)

Své údaje můžete kdykoli změnit, jakmile ale odešlete žádost o dotaci, údaje v této žádosti již nebude možné změnit.

V jednom uživatelském účtu lze žádat vždy jen za jeden právní subjekt, pokud chcete žádat za více subjektů, musíte si vytvořit více uživatelských účtů, jeden pro každého unikátního žadatele.

2. Identifikace skutečných majitelů

Výpis z evidence skutečných majitelů je vyžadován kvůli naplnění zákonné povinnosti evidence vlastnické struktury a skutečného majitele u příjemců dotací. Tato povinnost je evidována v zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Za skutečného majitele je považována fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.


Výpis získáte z informačního systému Evidence skutečných majitelů na https://esm.justice.cz/:


 • ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Částečný výpis doloží tyto právnické osoby v právní formě:

 • nadace nebo nadačního fondu,
 • ústavu,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • spolku nebo pobočného spolku,
 • zájmového sdružení právnických osob,
 • mezinárodní nevládní organizace, a
 • školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

Postup:

Po zadání identifikačního čísla v Evidenci skutečných majitelů naleznete daný subjekt, zobrazí se odkaz na Částečný výpis platných údajů, po jeho rozkliknutí si můžete v pravém dolním rohu stáhnout tento výpis ve formátu pdf.


 • ÚPLNÝ VÝPIS - týká se obchodních společností

Postup:

 1. v Evidenci skutečných majitelů v pravém horním rohu kliknete na „Přihlásit“
 2. poté v pravé části zvolíte výběr přihlášení prostřednictvím Datové schránky - kliknutí vás odkáže na přihlášení se do vaší datové schránky
 3. po přihlášení do vyhledávače zadáte IČO organizace a po vyhledání zvolíte možnost Úplný výpis

Grafický postup, jak získat úplný výpis najdete ZDE.


VÝPIS, PROSÍM, NAHRAJTE DO PŘÍLOH V ČÁSTI MOJE IDENTITA.


Více informací:

3. Bankovní spojení

Vyplňte číslo účtu a kód banky, na který chcete, v případě schválení, zaslat dotaci.


POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU NE STARŠÍ 3 MĚSÍCE NAHRAJTE, PROSÍM, DO PŘÍLOH V ČÁSTI MOJE IDENTITA.


Potvrzení lze stáhnout v elektronickém bankovnictví.

Nejedná se o smlouvu k účtu, ani o výpis z účtu.

C. Rozpočet projektu

1. Rozpočet projektu

 • celkové částky jsou automaticky počítány z jednotlivých položek rozpočtu
 • doplňte pouze požadovanou výši dotace
D. Základní formulář Dotace 2024

1. Název projektu

 • uveďte jednoznačný název projektu
 • doporučení: jako název projektu nepoužívejte název/jméno žadatele nebo účel

3. Vztah projektu k MČ Praha 3

 • napište motivační informaci, jak udělení požadované podpory bude prospěšné občanům nebo návštěvníkům MČ Praha 3

4. Předpokládané zahájení

 • datum zahájení realizace projektu

5. Předpokládané místo realizace

 • uveďte adresu místa realizace projektu (ulice, č.p./č.o., obec, část obce, PSČ)

6. Předpokládané ukončení

 • datum ukončení projektu

7. Dosavadní činnost žadatele

 • textové pole: 65 000 znaků

8. Konkrétní účel použití finančních prostředků v souladu s rozpočtem a zásadami pro příslušný program

Pole slouží jako podklad pro smlouvu o poskytnutí dotace, z tohoto důvodu, prosím:

 • vypište konkrétní položky z rozpočtu projektu, na které chcete dotaci získat, bez větných spojení a číslování

např.: nájem, služby, lektorné, výtvarné potřeby, ...

 • nestačí napsat "viz položkový rozpočet", nebo "podrobný rozpočet v příloze" apod.
 • nepište zde texty, které patří do jiných polí (např. popis projektu, historie a pod.)
E. Vyúčtování dotace

1. Vyúčtování dotace

Závěrečné vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace elektronicky prostřednictvím tohoto dotačního portálu na předepsaném formuláři nejpozději do 31. 1. následujícího dotačního období. 

Po úspěšném přihlášení pokračujte v horním menu položkou Moje žádosti, kde se vám zobrazí tabulka jednotlivých žádostí o dotaci. Pokud je pro danou žádost možné provést vyúčtování, zobrazí se vám v tabulce na konci řádku dané žádosti zelený odkaz Vytvořit vyúčtování.

2. Formulář vyúčtování dotace

Číslo veřejnoprávní smlouvy

Uveďte číslo veřejnoprávní smlouvy, prostřednictvím které byla poskytnuta dotace.


Položky vyúčtování

Vyúčtování dotace se skládá z nákladových položek. V rámci každé nákladové položky je potřeba:

 • vyplnit popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu. Účetní nebo daňový doklad lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány
 • přiložit doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad). Doklad o uhrazení lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány


První možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes kliknutí na tlačítko Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, prostřednictvím které se přesunete do detailu položky vyúčtování (viz Detail položky vyúčtování).

Druhou možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes vyplnění části Přidat novou položku vyúčtování pod tabulkou položek vyúčtování.


Přílohy vyúčtování

 • V části Přílohy vyúčtování lze nahrát přílohu vyúčtování, která bude následně použita v rámci jedné, nebo více položek vyúčtování.
 • Zároveň lze v této části nahrát závěrečnou zprávu a doklad o publicitě projektu.
 • Každou nahranou přílohu vyúčtování (kromě závěrečné zprávy a dokladu o publicitě) je potřeba použít alespoň v rámci jedné položky vyúčtování.


Detail položky vyúčtování

Do detailu položky vyúčtování se lze dostat:

 • buď stisknutím tlačítka Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, čímž se přesunete do detailu nové položky vyúčtování,
 • nebo stisknutím odkazu Upravit v tabulce položek vyúčtování v rámci již vložené položky vyúčtování, čímž se přesunete do detaily již vložené položky vyúčtování


V detailu položky lze:

 • vyplnit (přepsat) popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit (změnit) účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu
 • přiložit (změnit) doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad)
 • přiložit (změnit) ostatní přílohy v rámci položky vyúčtování. Maximálně je možné vložit vedle 2 povinných příloh položky vyúčtování (účetní nebo daňový doklad a doklad o uhrazení) dalších 5 příloh, u kterých je nezbytné vždy zvolit typ nahrávaného souboru

3. Časté dotazy a odpovědi k vyúčtování dotace

Vyúčtování osobních nákladů

V případě vyúčtování osobních nákladů je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • pracovní smlouva (nebo dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a případná příloha, ve které je stanoven způsob úhrady mzdy
 • přehled mezd, mzdový list, nebo výplatní páska (pro následné srovnání s doklady o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů)
 • doklad o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů

V případě mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru musí být doloženo, že za daný měsíc bylo uhrazeno sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň ze závislé činnosti, v případě nákladů na DPP je třeba doložit odvod srážkové daně.


Vyúčtování nájemného

V případě vyúčtování nájemného je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • nájemní smlouva s případnými dodatky (obvykle postačí aktuální dodatek smlouvy)
 • výpočtový list
 • doklad o uhrazení nájemného


Způsob nahrazení použité přílohy ve vyúčtování 

Použitou přílohu ve vyúčtování je možné nahradit následujícími způsoby: 

Nahrazení použité přílohy za novou pro všechny položky vyúčtování, kde je použita 

 • Ve spodní části „Přílohy vyúčtování“ najdete danou přílohu a následně u této přílohy kliknete vpravo na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu přílohy. Poté kliknete na název souboru (přílohy) a vyberete nový soubor (přílohu). Následně kliknutím na tlačítko „Uložit“ nová příloha přepíše původní napříč všemi položkami, kde byla původní příloha použita. 

Nahrazení použité přílohy za novou pouze v rámci jedné položky 

 • V části „Položky vyúčtování“ najdete položku vyúčtování, u které chcete nahradit použitou přílohu a vpravo kliknete na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu položky. Následně je možné vybranou přílohu nahradit některou z již nahraných příloh ve vyúčtování způsobem, že kliknete na název vybrané přílohy a z nabídky vyberete požadovanou již nahranou přílohu, která má původní přílohu nahradit. Pokud chcete vybranou přílohu nahradit některou z ještě nenahraných příloh ve vyúčtování, tak je potřeba u vybrané přílohy odškrtnout možnost „Vybrat z již nahraných příloh“ a následně je možné nahrát novou přílohu. Uvedené změny v detailu položky vyúčtování je potřeba vždy potvrdit tlačítkem „Uložit“ v dolní části detailu položky.

4. Závěrečná zpráva o realizaci projektu

K doporučeným náležitostem závěrečné zprávy patří zejména: název projektu, údaje o příjemci, účel použití dotace, místo a termín realizace, počet účastníků, stručný popis realizace, naplnění cíle záměru, zhodnocení využití dotace, doklady o publicitě projektu s případnou fotodokumentací a další (reference od účastníků, publicita v médiích a na sociálních sítích apod.), pokud to charakter projektu umožňuje.

5. Další informace k vyúčtování

Další informace a pomoc s vyúčtováním vám poskytne Ing. Daniel Žák, odbor ekonomicky, vedoucí oddělení dotací, 222 116 343, zak.daniel@praha3.cz .

F. Ohlášení realizace projektu

Ohlášení akce / díla / celoroční činnosti

 • Jak provést ohlášení?

V části Moje žádosti vyberte žádost, u níž chcete provést ohlášení - na kartě žádosti klikněte na modré tlačítko Provést ohlášení akce/díla/celoroční činnosti - otevře se krátký formulář, který vyplňte, kliknutím na zelené tlačítko "Odeslat" je ohlášení provedeno.

Ohlášení lze u jednoho projektu provést i opakovaně.

Pokud jste zapomněli, zda jste ohlášení již provedli, stačí kliknout na modré tlačítko a při otevření formuláře hned vidíte, kdy jste ohlášení provedli, příp. neprovedli.


 • Proč je důležité ohlášení provést?

Ohlašovací povinnost vyplývá ze Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3, čl. XIV. Publicita projektu a informace o realizaci projektu:

1. Příjemce je povinen umístit na materiálech spojených s realizovaným projektem logo MČ Praha 3 a uvést, že projekt je spolufinancován MČ Praha 3.

2. Příjemce je povinen podat informaci o průběhu realizace projektu prostřednictvím oznamovacího elektronického formuláře Ohlášení celoroční činnosti/akce/díla na adrese https://dotace.praha3.cz.

3. Příjemce provede ohlášení nejpozději 10 dní před započetím realizace celoroční činnosti/akce/díla; případně, pokud tento termín nelze dodržet z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy, bez zbytečného odkladu po doručení podepsané smlouvy o poskytnutí dotace.

4. Ohlášení celoroční činnosti/akce/díla musí obsahovat zejména následující skutečnosti: termín, předpokládaný počet účastníků, předběžnou výši čerpání dotace, podrobný popis místa konání akce, kontakt na garanta realizace projektu.

G. Kontakty

Kontaktní údaje

Informace k dotacím podává MČ Praha 3, odbor ekonomický, oddělení dotací, Lipanská 11 (přes Havlíčkovo nám. 9), 2. patro:


S dotazy na obsahovou část Vám pomohou zaměstnanci MČ Prahy 3:

 • Dotační program pro oblast životního prostředí

Kontakty:

Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí, tajemnice Komise životního prostředí; 222 116 390; caldrova.jana@praha3.cz

Ing. Vendula Kellerová, vedoucí oddělení správy zeleně a investic; 222 116 479; kellerova.vendula@praha3.cz

 • Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

Kontakt: Pavel Vojtěch, tajemník Komise pro sport; 222 116 209; vojtech.pavel@praha3.cz

 • Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

Kontakt: Mgr. Dagmar Novotná Ouřadová, tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání; 222 116 514; ouradova.dagmar@praha3.cz

 • Dotační program pro oblast kultury a památkové péče

Kontakt: PhDr. Eva Hájková, tajemnice Kulturní komise; 222 116 251; hajkova.eva@praha3.cz

 • Dotační program pro oblast sociální a zdravotní a program Individuální podpora služeb lokálního významu - síť služeb

Kontakt: Mgr. Vladimír Beran, vedoucí Odboru sociálních věcí, tajemník Komise pro sociální politiku; 222 116 488; beran.vladimir@praha3.cz


IT podpora: dsw2@otevrenamesta.cz

H. Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Úřad městské části PRAHA 3 (dále jen „ÚMČ“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ÚMČ je správcem, v některých případech pouze zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/9 130 00 Praha 3

Telefon ústředna: 222 116 111

E-mail: podatelna@praha3.cz

Web: www.praha3.cz

Datová schránka: eqkbt8g 

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplývá z Právního rámce poskytování dotací (Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3, bod b) čl. III.), a to, že Dotační fond je zřízen v souladu s uvedenými právními normami, mj. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Zpracovatel údajů: Otevřená města, z. s., Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, IČO: 05129061

Procesy zpracování osobních údajů

ZÁZNAM O ČINNOSTECH

Odbor ekonomický, oddělení dotací

Účel zpracování

agenda poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 3

Garant účelu                                      

vedoucí oddělení

Proces zpracování                              

Agenda poskytování dotací: přijímání žádostí o poskytnutí dotací, uzavírání veřejnoprávních smluv, vyúčtování dotací - v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace správce                            

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, IČO: 00063517

Identifikace zpracovatele                     

Otevřená města, z. s., Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, IČO: 05129061

Kategorie osobních údajů                   

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, číslo účtu

Zpracování citlivých údajů       

ne

Titul zpracování OÚ                            

§10a, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Souhlas subjektu údajů          

ano

Kategorie subjektu údajů                     

žadatelé o dotaci z rozpočtu MČ Praha 3

Zdroje osobních údajů                        

samotné subjekty údajů

Kategorie příjemců OÚ                       

subjekty údajů a účastníci řízení (pracovníci zodpovědní za zpracování žádostí o dotace, přípravu veřejnoprávních smluv, kontrolu vyúčtování dotací, hodnotitelé)

Doba uchování                                   

podle kategorie úkonu, nejdéle 10 let

Druh zpracování                                 

shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, archivace, skartace

Forma vedení dokumentace s OÚ       

v listinné podobě (spisy), v elektronické podobě 

Lokalizace zpracovávaných OÚ v analogové podobě                       

oddělení dotací - skříně v kancelářích zamykatelné

Lokalizace zpracovávaných OÚ v elektronické podobě      

dotační portál MČ Praha 3

IT nástroj pro elektronické zpracování

Word, Excel, DSW2 (Dotační software)

Přístupová oprávnění k programu/aplikaci/software

pracovníci oddělení dotací, odboru kontroly, hodnotitelé a další pracovníci MČ Praha 3

Provozovatel/Správce aplikace           

Otevřená města, z. s., Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, IČO: 05129061

Rámcové objemy zpracovávaných OÚ 

řádově stovky

Zpřístupňování nebo zveřejňování OÚ 

Ano, vyúčtování dotací jsou v anonymizované podobě veřejně přístupná v Dotačním portálu MČ Praha 3 (zveřejnění vychází z podmínky stanovené v Zásadách poskytování dotací, které jsou schvalovány Zastupitelstvem MČ Praha 3). Konkrétně je zveřejněn seznam nákladových položek hrazených z dotace,

závěrečná zpráva a doklad o publicitě.

Předávání OÚ do jiných států              

ne

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které je potřebují využívat při plnění povinností příslušné agendy, nebo jimž jsou zpřístupněny v souladu s právním důvodem zpracování OÚ, a to v nezbytném rozsahu.

Je dodržována směrnice pro ochranu osobních údajů.

Přístup k databázím s osobními údaji je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv, listinná dokumentace je uzamykána.