–ѕа°±б;ю€ (ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€ ю€€€ !"#$%&'ю€€€)*ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€ !"#$%&'()*+,-./012345678ю€€€:;ю€€€=>?@ю€€€Bю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q) [bс€bVэchozн$a$1$*$A$/B*OJQJCJsHsHPJnH^JaJ_HtHBют€сBStandardnн pнsmo odstavceDют€DStandardnн pнsmo odstavce2Bют€BAbsatz-StandardschriftartHют€!HWW-Absatz-StandardschriftartJют€1JWW-Absatz-Standardschriftart1Dют€ADStandardnн pнsmo odstavce1>UBQ>Internetovэ odkaz B*ph€>*:ют€a:Symboly pro нslovбnн6Wт€q6Silnй zdoraznnн5\.ют€Б. WW8Num1z0 OJQJ^J.ют€С. WW8Num1z1 OJQJ^J"ют€°" WW8Num1z2"ют€±" WW8Num1z3"ют€Ѕ" WW8Num1z4"ют€—" WW8Num1z5"ют€б" WW8Num1z6"ют€с" WW8Num1z7"ют€" WW8Num1z8Dю"DNadpis !§р§x$OJQJCJPJ^JaJ0B"0 Tlo textu "§§x$/!2$Seznam#^J@юB@Popisek $§x§x $CJ6^JaJ],юR,RejstYнk% $^JbюbbRozvr~enн dokumentu1&-D M∆ €АOJ QJ CJ^J aJbюrbRozvr~enн dokumentu2'-D M∆ €АOJ QJ CJ^J aJ8юВ8Normбlnн (web) (§§wЧ6€€€€.-^"-.-U|ОЧX€Ар8р@счрЮрр0р( рА€€А€€ ррN рs р*Б€€€ГњјЋ€р€@ЧЧP GРTimes New Roman5РSymbol3&РArialGРоTimes New Roman5РSymbol_РА OpenSymbolArial Unicode MS3&РоArialG&РЖMicrosoft YaHei5РАMangal5&РоTahomaBНƒhU;z'U;z'У;z'®DГР®D'р0р0А€€ Vб~enб panнJiYн Pstru~inaJiYн Pstru~ina£D–…кyщЇќМВ™K© а…кyщЇќМВ™K© 2mailto:os.buci@seznam.czю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0ь X`xФ§ ј ћ Ў д рйэV√°≈Њen√° pan√≠Ji≈Щ√≠ Pstru≈ЊinaNormalJi≈Щ√≠ Pstru≈Њina2@F√#@ъх«}’@Є≠ }’@Є≠ }’ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ\йэйэм•M њ0.-Caolan80 26Ч€€€€€€И^^^r4¶ ≤о|ќЋj bћ xўдзЌ ўBu i z.s. I : 22896163 Konvova 2430/162, 130 00 Praha 3 Telefon: 608520073, e-mail HYPERLINK "mailto:os.buci@seznam.cz"os.buci@seznam.cz Dtskэ folklornн soubor Marcinovci innost 2021 Oblast kultury Zprбva o realizaci projektu pro Mstskou бst Praha 3 Probh realizace projektu: V roce 2021 pokra ovala innost souboru romskйho folkloru Marcinovci podobn jako v minulэch letech. Od svйho zalo~enн soubor posobн jako umleckй tleso v rбmci organizace pYнjemce Bu i z.s. T~iatm prбce a cнlem souboru je umo~nit dtem ze sociбln slabэch rodin, zejmйna z romskэch komunit, smysluplnй trбvenн volnйho asu a pYirozenэm zposobem rozvнjet jejich talent a schopnosti v oblasti hudby, zpvu a tance. Umleckэm vedoucнm souboru byl po celэ rok dбle pan Michal Marcin, kterэ po dlouhй a ъspanй drбze vynikajнcнho hrб e na akordeon se nynн zabэvб pedagogickou innostн a pYedбvбnнm svэch zkuaenostн mladaнm a v roce 2021 tak pokra oval ve svй prбci. V rбmci souboru posobн dtskй tane nн uskupenн Jagory (Jagory v romatin znamenб ohnн ek ) pod vedenнm odbornй lektorky p. Kristiny Gorolovй, kterй se zabэvб jak tradi nнm romskэm tancem adaptovanэm pro leny, jimi~ jsou dti akolnнho vku, tak i modernнmi tanci a rytmy. NбplH a repertoбr souboru jsou uzposobeny tak, aby pYedstavovaly pro mladй tane nнky jak atraktivitu, tak i zбbavu, avaak pYi dodr~enн standardo kvality umleckй prбce, je~ umo~nн veYejnб vystupovбnн. Krom tane nн skupiny pak v souboru posobн doprovodnб cimbбlovб hudebnн skupina, kterб vystupuje jak jako doprovod dtskэch tane nнko, tak i samostatn. V roce 2021 innost souboru opt ztн~ila vyhlбaenб karantйnnн opatYenн v souvislosti s pandemiн COVID-19. I kdy~ se nбm podaYilo dodr~ovat vaechna ustanovenн o limitech po tu osob pYi shroma~ovбnн pYi vaech zkouakбch, kterй tak jako i setkбvбnн leno souboru mohly probнhat celэ rok, karantйnnн opatYenн mla zcela jist vliv na po et a velikost vystoupenн. Naatstн se podaYilo vyu~нt obdobн uvolnnн opatYenн bhem pozdnнho jara a lйta, kdy se uskute nil nejen tйmY plnэ po et plбnovanэch vystoupenн, ale i dalaн prбzdninovй akce souboru, napYнklad letnн soustYednн v rбmci pravidelnйho letnнho tбbora. PYes tyto obtн~e a bariйry lze vaak konstatovat, ~e projekt splnil svoj hlavnн ъ el volno asovou u~ite noiu innost pro dti ze sociбln slabэch rodin. Z veYejnэch vystoupenн souboru Marcinovci v roce 2021 je mo~no jmenovat ъ inkovбnн v koncertu k Mezinбrodnнmu dni Romo, kterэ organizoval pYнjemce dotace spolek Bu i v roce 2021 ji~ posedmй. Jeho cнlem bylo krom spole enskйho ve era, oslavy, hudebnнch i tane nнch vystoupenн i pYipomenutн romskй tradice, historie, pro se Mezinбrodnн den Romo slavн prбv v tento den (pYipomнnka zaklбdajнcн konference Mezinбrodnн romskй unie v Londэn v roce 1971, kdy byly schvбleny romskй symboly vlajka, hymna a romatina) i poukбzбnн na sou asnou situaci romskй komunity v Praze a jejн problйmy a bariйry. Koncert byl naplбnovбn jako benefi nн, kdy celэ vэt~ek byl vnovбn na vzdlбvбnн sociбln potYebnэch osob, kteYн si ho sami vzhledem ke apatnй sociбlnн situaci nemohou dovolit. Soubor Marcinovci a jeho pнsni ky prochбzely celэm programem koncertu, zatнmco soubor Jagory a jeho vбanivй tance se postaral o pYedtan enн a posobivou tane nн vlo~ku bhem programu. Z dalaнch vystoupenн je mo~no uvйst ъ ast na tane nнm нsle bhem fotbalovйho turnaje pro mlбde~ i dosplй na Pra~a ce i celou Yadu vystoupenн v pYedvбno nнm obdobн, V letoanнm roce vaak tato vytoupenн vzhledem ke karantйnnнm opatYenнm byla komornjaнho rбzu pro menaн po et ъ astnнko (jak dovolily karantйnnн pYedpisy a omezenн). Jako stru nэ komentбY k vyъ tovбnн projektu bychom rбdi uvedli vysvtlenн, ~e jednotlivй polo~ky pYedstavujн pronбjem prostor, kterй jsou vyu~нvбny jako zkuaebna k pravidelnэm schozkбm souboru, je~ se vaak neomezujн jen na hudebnн a tane nн produkci, ale i pomoc dtem ve zvlбdбnн akolnнch povinnostн. Zaъ tovбny jsou takй nбklady na elektrickou energii.. Publicita projektu Bhem celйho projektu byla v rбmci jeho publicity podбvбna informace, ~e projekt byl podpoYen mstskou бstн Praha 3. Na ka~dйm vystoupenн souboru byla tato informace tlumo ena moderбtorem smrem k divбkom bezprostYedn pYed jeho zahбjenнm, dбle pak byli informovбni vaichni lenovй na prvnн zkouace v roce 2021 i dбle bhem roku. Informace o podpoYe M Praha 3 byla takй zopakovбna pYi zkouakбch pYed ka~dэm vystoupenнm. Logo Prahy 3 pak bylo pYнtomno na propaga nнch materiбlech o vystoupenнch souboru (napYнklad plakбt koncertu k Mezinбrodnнmu dni Romo). V Praze dne 21.1.2022 & .................................................... Bc. `tpбn Kavur Statutбrnн zбstupce pYedseda Bu i z.s. .r™ђцшъ $ Ж § ®  J H'l'.-ъцъфффтктжтвввџџ 65]\5\0J5jUU5CJ$5 ;CJ$50t " $ И ¶ ®  L N АВhj^ъхряЁЎ”ќ…ƒњЇµ∞Ђ¶°Ь$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$d%d&d'd$a$$a$$a$^`x$z$B'D'F'H'n'p'ћ+ќ+ъ+ь+ю+z,Ѓ,ь,"-ъхрлжṄ“Ќ»√Њєіѓ™•$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$"-$-&-(-*-,-.-ъхрлжб$a$$a$$a$$a$$a$$a$0∞В. ∞∆A!∞n"∞К#Р$Рб2P1РX0pА3P(20Root Entry€€€€€€€€ јFјCompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€D Data €€€€€€€€€€€€9£SummaryInformation(€€€€<,WordDocument€€€€€€€€ 26ObjectPool€€€€€€€€€€€€ю€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€At€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€