ࡱ> )^bjbj n4hn4hm kkkkk+ ,&G]]]]8883+5+5+5+5+5+5+$F.0(Y+k8"888Y+kk]]+###8&k]k]3+#83+##V&@U'] H<^ .' ++0 ,%'0$2 R$2U'U'$2k;(88#88888Y+Y+ 888 ,8888$2888888888 Y 1: trna Unijazzu Zhodnocen projektu vroce 2021 I vroce 2021 pora ovala trna Unijazzu vprovozu vrmci do asnho projektu trna na cestch. Po naje lednem 2019 toti~ musel Unijazz trnu i sv sdlo po tmY 25 letech vysthovat zJindYiask pas~e sohledem na plnovanou postupnou rekonstrukci objektu. Veaker vybaven trny a zejmna fondy knihovny a rozshl archiv jsme, dkyneskute nmu nasazen dobrovolnko z Yad pravidelnch nvatvnko, pYesunuli do bezpe skladu a kancelY Unijazzu aktuln sdl v Kaatanu vPraze 6 na BYevnov, kde Unijazz provozuje vlastn scnu. Rovn~ trna na cestch, m zkladnu vKaatanu, ale poYady vroce 2021 probhaly na roznch mstech vPraze, zejmna vM Praha 3, kde ve spoluprci smajitelem tak pro trnu pYipravujeme nov prostor vobjektu Krenovka (Husitsk 22). Stle tedy udr~ujeme kontakt spravidelnmi nvatvnky a vroce 2021 jsme je nkolikrt zavedli ibudoucho objektu nov trny. Dala poYady probhaly vklubu Punctum, baru Podtvrz aprostoru Atrium (Praha 3), Cafe MaeHsk a knihkupectv XehoY Samsa (Praha 1) a vKaatanu (Praha 6). Oaktulnm dn jsme pYznivce trny informovali prostYednictvm lenskho Zpravodaje, webovch strnek Unijazzu azejmna socilnch st, kde jsme je informovali jednak ochystanch poYadech, ale tak o postupu pYprav nov trny, o kterou stle zaznamenvme siln zjem. Za tek roku 2021 nepYinesl pro kulturn organizace ~dnou vraznou levu. Vdosledku globln pandemie byly i prvn msce tohoto roku ve znamen uzavrek a nemo~nosti poYdat ~iv kulturn programy. Tm trny Unijazzu tedy musel opt zva~ovat jakmi projekty zprostYedkovat divkom kulturu vsouladu svldnmi bezpe nostnmi opatYenmi. Jednou z variant byly podobn jako v roce 2020 hudebn live streamy, napY. koncerty Jakuba ermka akapely Souvrat nebo Petra Marka skapelou Kvty, kter si von-line prostoru naalo takYka 3500 divko. Vkvtnu jsme se pak komponovanm poYadem Cirkus Svoboda, lyrika, alenstv (scnick ten, autorsk ten akoncert) podleli na on-line studentskm Majlesu, cca 2500 divko. Dle jsme se rozhodli vyu~t vznikl asov prostor pro nov adlouhodobja projekty aprci snovmi formty. Zalo~ili jsme podcast trny Unijazzu Lepa ne~ drtem do oka, kter je mo~n si poslechnout na Spotify i na Apple music. Tento podcast byl sice reakc na pandemickou situaci, ale zejmna je snahou zprostYedkovat veYejnosti rozhovory sosobnostmi, kter se pohybuj voblasti alternativn kultury, pYina do veYejnho prostoru zajmav projekty ajejich prce stoj na podobnch hodnotch, jako innost Unijazzu. Doposud jsme zveYejnili tYi dly: rozhovory sMartinem Kyaperskm a Petrem Markem, poYadatelskm tmem festivalu Potvrz a mladou redakc nakladatelstv Viriditas, kter si doposud naalo nkolik set poslucha o. Srealizac tohoto formtu po tme i do budoucna, pYev~n a~ otevYeme novou trnu Unijazz a podcasty tedy budou zdrojem nejen rozhovoro, ale tak aktualit, dn a programo zmnnho prostoru. On-line poYado byla ovaem pomrn bohat nabdka, tak jsme pYemaleli jak dl rozaYit dramaturgick zbr a zprostYedkovat kulturu aumn veYejnostijinm zposobem. Za jednuzvhodnch cest pova~ujeme vtvarn umn ve veYejnm prostoru, a takjsme vyu~ili dv venkovn propaga n plochy u naa aktuln zkladny vKaatanu, pro kter pYipravila velkoploan autorsk kol~e vtvarnice Anna Strnadov. O realizaci prvn kol~e jsme navc nato ili propaga n video osamotnm dle i inspiraci pro jeho vznik. Vkvtnu jsme ve spoluprci se studenty oboru filmov vda a profesionlnm zvukaYem nato ili vbaroknm kostele sv. Havla ve `tolmYi hudebn-poetick film Sejdeme se u Kolna, ve kterm inkuj Dominik Zezula, Matj Senft a Dvouhlavej kluk. Film byl sou asn benefi n a zskanmi prostYedky jsme pYispli na opravu apodporu kostela sv. Havla. Aktuln je stle ke shldnut na YouTube. Dala vznamnm aspektem innosti trny Unijazzu byla vroce 2021 spoluprce sfestivalem }i~kovsk noc avytvoYen celoro nho projektu Polo as rozpadu. Za tkem bYezna jsme vyhlsili literrn open call stmtonzvem a suzvrkou na konci ervna, jeho~ vystnm bylo na podzim vydn literrn antologie apoYady sn spojen: ten zpYspvko vrmci festivalu }i~kovsk noc $&L`dfhjθyfSy<-hohi5B*CJph-hoh]AB*CJOJQJ^JmHphsH%hb2RhLB*CJOJQJ^Jph%hb2Rh]AB*CJOJQJ^Jph%hb2Rh>B*CJOJQJ^Jph+hb2Rh>5B*CJOJQJ\^Jph+hb2Rh5B*CJOJQJ\^Jph+hb2Rh$5B*CJOJQJ\^Jph+hb2Rh]A5B*CJOJQJ\^Jph5jhb2RhzB*OJQJU^JmHnHphu &fhjl #'B6#$$d%d&d'd(dNOPQR`a$gdF ]`gd iEgdCR`gdCR&dP]gdCR$a$gdCR$a$gdCR jl . 2 \ | 2 H " $ 2 4 6 J ^ ` ݱݜȜrrrrrȜȜȜ]Ȝ])hb2Rh7B*CJOJQJ^JaJph)hb2Rh B*CJOJQJ^JaJph)hb2RhCRB*CJOJQJ^JaJph)hb2RhiB*CJOJQJ^JaJph,hb2RhL6B*CJOJQJ^JaJph)hb2RhB*CJOJQJ^JaJph)hb2RhLB*CJOJQJ^JaJphhohCRB*CJph# | ~ v: 6(˲惜jjjjQQQjQ1hb2RhCRB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hb2Rh5zB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hb2Rhb]yB*CJOJQJ^JaJmHphsH+h iEB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hb2Rh7B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hb2Rh6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hb2RhB*CJOJQJ^JaJmHphsH(,.~ 48DVrv洛uuu_O:(h3hw6B*OJPJQJ^Jphh,B*OJPJQJ^Jph+h3hw56B*OJPJQJ^Jph%h3hb2RB*OJPJQJ^Jph%h3hwB*OJPJQJ^Jph1hb2RhCRB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hb2Rhl7B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hb2Rh.iB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hb2Rh5zB*CJOJQJ^JaJmHphsHvx6Fp "4ZǷ~i~~~SiiS@%hm hb2RB*OJPJQJ^Jph+hm hp756B*OJPJQJ^Jph(hm hp76B*OJPJQJ^Jph%hm hm B*OJPJQJ^Jph%hm hp7B*OJPJQJ^Jph%hm h3B*OJPJQJ^Jphh3B*OJPJQJ^Jph(h3hw6B*OJPJQJ^Jph%h3hwB*OJPJQJ^Jphh,B*OJPJQJ^Jph&(dfDF&lܶܡyiyyyYyyyIyh&rB*OJPJQJ^JphhmB*OJPJQJ^Jphh,B*OJPJQJ^Jph%h3hb2RB*OJPJQJ^Jph(h3hb2R6B*OJPJQJ^Jph(hm hb2R6B*OJPJQJ^Jph+hm hb2R56B*OJPJQJ^Jphhm B*OJPJQJ^Jph%hm hb2RB*OJPJQJ^JphheB*OJPJQJ^Jphp !!!r""""##"#P#f####$߿߬ϙpϙϙ`MM%h3h3B*OJPJQJ^JphhwB*OJPJQJ^Jph%h3h,B*OJPJQJ^Jph+h3hw56B*OJPJQJ^Jph%h3hwB*OJPJQJ^Jph%hwhwB* OJPJQJ^JphphwyB*OJPJQJ^Jphh,B*OJPJQJ^Jphh&rB*OJPJQJ^Jphh B*OJPJQJ^Jph$%*%,%T%|%%%%%%&Z&r&t&&&&&&&­n\J\J5(h h-RB*OJPJQJ]^Jph"h,B*OJPJQJ]^Jph"h iEB*OJPJQJ]^Jph(h hrB*OJPJQJ]^Jph(h h B*OJPJQJ]^Jph(h hwyB*OJPJQJ]^Jph(h hwy6B*OJPJQJ^Jph(h h36B*OJPJQJ^Jph(h h35B*OJPJQJ^Jph%h h3B*OJPJQJ^Jph&' '0'f'n'''(((4(`(b(((((() )8)F)l)ֶ֠֋xxxֶxeR=(h iEhw5B*OJPJQJ^Jph%h,hwB*OJPJQJ^Jph%h,hb2RB*OJPJQJ^Jph%h3hb2RB*OJPJQJ^Jph(h3hw6B*OJPJQJ^Jph+h3hw56B*OJPJQJ^JphhFB*OJPJQJ^Jphh-RB*OJPJQJ^Jph%h3hwB*OJPJQJ^Jph+hrh35B*OJPJQJ]^Jphl)p)r)))))))))*@@@@$@<@R@X@v@@@@ƷxvcScScSCcCcChFB*OJPJQJ^Jphh-RB*OJPJQJ^Jph%h3hb2RB*OJPJQJ^JphUhb2RB* OJPJQJ^Jphph,h-R6OJPJQJ^Jh,hb2R6OJPJQJ^Jh,h-ROJPJQJ^Jh,hb2ROJPJQJ^J%h,hb2RB* OJPJQJ^Jphp%h,h3B*OJPJQJ^Jph%h,hb2RB*OJPJQJ^JphvAtriu na }i~kov a po vydn antologie pak kYest sbrky vklubu Punctum tak vPraze 3. Redak n rada vybrala ztmY stovky pYspvko, kter do vzvy doputovaly, 23 texto (prza i poezie) autoro a autorek, kter vknize doplnily fotografie Adly Leinweberov. Kniha vyala vnkladu 300 ks, ve formtu 16x20 cm a m 136 stran. Pot, co se spYchodem lta situace lehce uvolnila, jsme prakticky ihned za ali spoYady pro divky pYmo na mst,i kdy~ somezenou kapacitou a vtainou open-air. Hned na konci kvtna se tm trny Unijazzu dramaturgicky podlel na programu pro vkendov Setkn leno, pYtel apYznivco Unijazzu. Od ervna jsme si u~ spolu sdivky u~vali b~n program, proto~e nm po as umo~Hovalo vyu~vat venkovn scny u Kaatanu. Abychom si vynahradili pauzu na po tku roku, pokra ovali jsme i vroce 2021 sprogramem bhem przdnin. Podleli jsme se na literrn sti programu festivalu Podtvrz a vyu~vali ob letn scny uKaatanu, pro komorn koncerty busking stage a pro autorsk ten pdium za budovou. Bhem zY a Yjna jsme hned tYikrt pozvali naae pYznivce do Krenovky, budoucho sdla trny Unijazz. Nejprve na open-air akci HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/1100311287167229/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D" Prvn vro neotevYen trny Unijazz, kter bylo sou st festivalu }i~kovsk spojka, apak ve spoluprci sInkubtorem Krenovka na dva dly videoprojekc BINEC Entertainment doplnnch hudebnm programem. Celkov jsme vroce 2021, krom celoro nho projektu pYpravy a vydn antologie Polo as rozpadu, pYipravili na 40 roznch akc, 10 za tkem roku on-line a 30 vdruh poli roku sdivky, znich~ 12 probhlo na roznch mstech vM Praha 3 a pYedstavili takYka 40 literto, nov kni~n vydavatelstv, 8 hudebnch projekto afilmy mladch tvorco. " autorsk ten navzali jsme spoluprci snakladatelstvm Viriditas; pokra ovaly Poetick ve rky Vtka Kremli ky; pYedstavili jsme nov autory zahrnut do antologie Polo as rozpadu " poslechov hudebn poYady a koncerty ~iv koncerty nejroznjach ~nro od za najcch psni kYo po zaveden alternativn skupiny " pYednaky s projekcemi navzali jsme spoluprci s platformou BINEC Entertainment, pYednaky sprojekcemi ze 16 mm filmu Adama KYstka a Fly Novotnho, pYesto~e naplnovan, byly kvoli kovidov situaci zruaeny, a ve spoluprci budeme pokra ovat " ostatn open-air koncert Prvn vro neotevYen trny Unijazz vrmci festivalu }i~kovsk spojka; diskuse sautory a nakladateli vrmci ve era snakladatelstvm Viriditas Bhem roku 2021 jsme vsou innosti smajitelem pracovali na projektu nov trny vobjektu Husitsk 22, kde byly po roznch protazch a komplikacch po zskn stavebnho povolen zahjeny stavebn prce. Naai zstupci se pravideln astn kontrolnch dno pYmo na mst, dolaujeme finln znn smlouvy apYipravujeme sknasthovn po kolaudaci prostoru plnovan na duben 2022. M Praha 3 jako podporovatel provozu trny je uvdno na vaech programovch materilech tiatnch sdru~enm Unijazz a na webovch strnkch sdru~en saktivnm odkazem na internetov strnky mstsk sti. Vhled do roku 2022 Vpolce roku 2022 se trna Unijazz nasthuje do novch prostor na adrese Husitksk 22. Do t doby budeme nadle pracovat vprojektu trna na cestch ji~ zabhlm zposobem. Mimo pravideln poYady plnujeme dle realizovat podcasty, online streamy, pracovat na distribuci a propagaci antologie Polo as rozpadu aspolupracovat nejen s}i~kovskou noc, ale i sdalami kulturnmi subjekty. Vnovch prostorch trny Unijazz plnujeme ste n navzat na dramaturgii poslednch let (s dorazem na literrn a hudebn produkci), ale naa aspirac je vzhledem kmultifunk nmu charakteru novch prostor jej rozaYen o vizuln adramatick projekty. Leden 2022, vypracovaly: Anna Kotvalov a KateYina Pencov @@@LANA|A~AAAAAAAAABBBBCDɹܤܹܔuueYI66%hA=hwB*OJPJQJ^Jphh iEhwOJPJQJ]^Jh iEOJPJQJ^Jh-Rh-R6OJPJQJ^Jh-Rhw6OJPJQJ^Jh-Rhb2ROJPJQJ^Jhb2RB* OJPJQJ^Jphp(hFhb2R5B*OJPJQJ^Jphh-RB*OJPJQJ^Jph%h3hwB*OJPJQJ^Jph%h3hb2RB*OJPJQJ^Jphh,B*OJPJQJ^JphDDDDEEE*E.E2EE0F2FnFFFFFFFF*B*OJQJ\^Jeh@fHphq r@-jhe0he06B*OJQJU^Jph$he0he06B*OJQJ^JphBKNP(QSTWW$Yvi] $`a$gdCR ]`gdCR ]`gd3$a$gd$a$gdq6#$$d%d&d'd(dNOPQR`a$gdF6#$$d%d&d'd(dNOPQR`a$gd iE L$LLLLLLLLLjMzMMMMMtNxNNNNNN쪚zeTBT#h<8hq5CJOJQJ^JaJ h<8hqCJOJQJ^JaJ(hFhi6B*OJPJQJ^JphhmB*OJPJQJ^Jphh iEB*OJPJQJ^JphhdB*OJPJQJ^JphhvB*OJPJQJ^JphhrB*OJPJQJ^Jph"hF6B*OJPJQJ^JphhFB*OJPJQJ^Jph%hA=hA=B*OJPJQJ^JphNO O4O6OOOOOOOPPPfPjPlP(Q,QXQ\QQQӱŸ‘€n]B4he0B*CJOJQJ^JaJfHphq he0h<8CJOJQJ^JaJ#he0hq5CJOJQJ^JaJ he0hqCJOJQJ^JaJhdCJOJQJ^JaJ#h<8hq5CJOJQJ^JaJ h<8h$CJOJQJ^JaJ h<8hqCJOJQJ^JaJhFCJOJQJ^JaJh<8CJOJQJ^JaJ h<8h<8CJOJQJ^JaJQQQQQQQQ(R*R\RRSSSǞs_M6,h~ouům}Kt: \l\~/vY_d2M}N=4LHNrS{YNDrkao}ojJb?'Գ!iw!l?=mk5Z e⻪nַ֯VL]M5 sݵwWf7\80Tf%LvWfX?$;.;_gzsF=EVk쪻MVZګ'Mw=3Pu;OQe HeWNMfM3t/KgCk-,}[S\V_O-so )yه0n~C&vܜv/*\u_ήѵ.#ޭ;9 ^m8h{=}Q/Q=[>H ymm>4cVS_ocS=gc?}4~s-{Oҿo.Zњs*i$Ֆl]م^şQ`dіnŶ?cjzMuk:]Ѧʲ-fKMzE,IND]>6B`}?T}ae^m9Z1h˧Vpjx ϲ=i%zg /ŴmyYoum._ͷ}k>H,V@>=r,U)OTI%8\'?G{z'}UaxG$oX⏬}Vn91wOu3 =;Owb>=gzWWFv;wd}]ݕX^0~h[qfYneM'?{_7su6:g_5t_}oN[]h\GMWzׯwu RAużzX}cz)1˼1G{I)UUZicW[scs$?Ħ'_W 1O筿7suޣkuXr+?$mԚi;Nk{iV%+8)I%?TI%8\'?G{zZ2ug ?ͩ)sYnm?BGkZϥ]6u/g!]>an_w9E>u:W?jYOŴ-Zᮖ\wV.պ}ynyuV c딤r0n4ff5I:`kW;r}Qȯ{Oc|TUYOȱxPJ[^1f%vHK[Fmj.ױվL?Q/YQp?rg7//Ef@WnC@Ԋz:ײ~rc~L0SK6V߱+GWveŨ[wo^%+8W_J?*J}$IOpZZ+Vvw/3 d]^6; >\nZs?'H}yf>V8/~ݶ}Puu~u^:p#ӑM"s=;*%=\wVXslf=FUVQFMx3:ve 6ѐlf}uwwZ~܇t q7A_mzq]U}F߳?W'oC=Z2mcggGS5?׾ڣFY0az[oO[3t_k6웙F=Aѓmϯ}LEOIOTe97}x \wO:c}nOuEuU~}\unըE cZ?AYc+wXKexzk/|N80⒟kwL?uE/f_Wdu.2rcY\6pb#rqm!8eK]W$^.~u]k7Yjqsvknã9cQ{X~,-b|\LFFmOkc5%&IU35taC}8C=W3r~}>EYToCc$r5%?so\[f56C}Ru%[2}sG+?caⱵnm4zI܍-q\13:/ֺ18WxוmYm1>:Ri8.ɷ%ogMSn>=U_ruuZgz~E>t-3X_AŠ\lݘڑdw UdlVjDm6acC5F7ǽ{~Fz!v Ǎݿ!7'kaYT>M[]P-4oXn¾?b\+qDJhۦ1(Ytv_ĵ 9/PO!@UOd9V|*$lvKXƘn $cP N ߝޛ'.rEs ܻmO-NLgekS^) $7:I"7op ݘ!i c ڻ#2Lq @8*8ؽ$S/q${RR kf̅Cn05 :Nc2ٸ]KTa}WƞI~6w=$EL[%uH._Wn 0?. }9(>TW!z1٪`fPNġIm8{~kRAG1K<3Nn=c3 ]6op?')}GM/syWb9+:of;^^4RUvv*L}3ŷbRCB6 6{E᱔1جN6 j u ,J8a#Eo|YWUtʾڝ*JlS)-)2 _p`x'7ZvXiZy)Nu3RM2- T"2mػ)nh%-I&#V2V#[ }qk[KvOglo8Mj=8" )+q{{\{{{߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽޾t7uՋ 47^kOLE׃شu*#0sTF7Llh=1zؾT+\[ٛc*4c08L~#i,@C4jgdyw{:ɏI?a[[*T6Gv%b`TʑFrVI=,3O"F~G-XRW'T=;sz%xj6Erz抮%lU,1$ճUT*ȷ ?]/}?$Y {v[M1K-]YNycoݿʇ~[Wym.r_܎ޱWBn͏XM[g &<'4n>lc"'u&{uOIYNisQ&٥Ch\;c"j峞s~x׿>?`b=}σݕy+r[Q=텥hg4:.U0ݝpUA3.%LSނHhn>)bHjIO5uT)0~Hy|=E]+|NMU5d;cem0;i坾+]{|}u5|UI[hg(_inIDM]$G")#'P(?UߘksPo"r؍0WnI9JYJRjdQbȉJ_{{++22VRYX]YX\ }߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽ lņ|_sf%&wi|kd <|3}Wy72ȯK[.}Gevv{7bpnrɸUe5;*(# 7]lܳ_7Mu=i=aihwbo=KvkcUK -:IQ%.)Y= h-5PS =>'g?*p9.6/XgbJ{i[Շ$bXxg&tu FnSQa}+v|e|R豻Opϒ ߮Zt~O"7en/* .k{?U[_jji(1ٔ?P2oFSh[sX}Ɇ-A0ޛ9{3wVW9*{=Y2 +Y,\,$1f$߽=9'S';?fd}I]9)Udd=D=,J;WQQ.: E.7q|zDsϵٻg#SMJ;;'_,iQW"{{{{{7vgz[gm)Y׻ͷhZo1UGAi%@>} \v7ͮȁj>,]d(v̹e0;7 gϟR@;vo9_U^)NSbU&(qñ=*"j\eCVkj++k*&Jj垢y\ĒI>{{zJoWW|}}SzkNfE$ST}> KSPbguPO 8ow>3w]hTM hsP~V3cvvamf2]\-F m ~2u }Iҷp|:xbOdzTٛVA)HeUETETDP*U^|o?>('|̞ݯT$?3 5>S}\-ZV Iԟ4~~~~{Tu~?^|u 'QVt!nVW!fz}%WU Ow{{߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽ x[SRjlσvG꽻Qmݾ15Sd`h0ڄ #j KKWoߛϴٍ7n7lyٲ9|RbTVWV<NjK߽o):t"ݴkK&M֝aԒe[iv\Cs~~~~dIkMX|뾧QɏڵF6i"Xc}ioc7Epd'ZvZ,]S UQEA?"cCR2[oQw-Юj @ӟ wKXNݫ1{-\V۪4Pnv6HKT{Gv2~~p'0aSb9; /Yu5G&OS]ɾiijʛ {|g|AhG.)rIGTv9N O-E}^7)S7eU F Kr3>4||mϦzF6^mLFۂR"/SAM~{&귖ZܗGbI=߽߽߽߽߽߽߽߽߽Ϳ縪a|/Nhp^⧌=Voπ7({{{{uTT55UURM%5U%U45=M5D,AQe` `O'J<}7u=U"bK3^ђ*SNۢ2<j"8}'{߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽b6y?ʟ^iwYEuXd?u\ÊdUJPS=,3|nNO]?$;wUon]S>fuRB㕚 6۸ah(%n@o~{s3x܇emڌ/;*$?vd%^#:2"g,@kז :*8!:zZZZxzjjxU""@{W(1T5y:trF4ŏܝ+/\E_U`lG/>vµ?Oi+6^g캢a;_)O$َXȲʈP 02-;ŵ;tݻrVKnmә ꚻ+Tr57-,;la}S{Qv'rשּׂE55&띥y5j|1O["1 2TԴ4ТmoWd5{/gIْ%%Slؾ:YdͦD`L|ѳw[ʾ }o뿏Rww̱vfl5<6?%MuJ6($ZٽF U{߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽oQo┮]=5)wV40/YI?A%ފ>`M-z7>>RQ|}SOsղvC>mQLȰ뫃0Wb>߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽}=swtcv_Yu^$4Z@vVbSSGj#%i$E?;'|a:lMҴK694rMK&(gjS+RRҪU/{>+r Y248|>'O-^C)EPR@5Uem\Q,IwI_w uODbwV7qb7L͑hjVå&cH1pIf~~eGtzwGHhr]prl6V.cr j] P i/ΓVY׵%]SJ**&ͤ7j&W dcb-K 0+(>M[bTdFlHFif)Y"Mg{{σ[|'ԟzĊu/Z$@WcqHtO,u[k+F z|{AOEYl3c!Q kԽiV/J$ 墵+6tŝAwW`cx6]mlVP$dN:*Nyff橕rO߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽Žf>~+oA{+!:`G; 7J>CtuO/%*VdҒ2/`Nf:q0vҮ|Sz7}M,U=)wؽK.^ZY ߙG TWleZIzsp3ۯwM^G2T:)IV#UF5,K<54KOSO,s SA<.$hB9cC+"ۧP~$|Tn,,{Z7 읛QY;5$lH, +߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽Zvh&9{*|d \튵TnŪq˹̫$d)m)߽˿'; oPf:S=6#{\0W)QcJj5-n2R=R}߽5|}+zG}UI/IO<"rSbtkbT,&K#t+`4 1]6ĭ_,Ԙ ~ S~Nכ>$o$tE/kQ/Ofvg~va/`eF{9H#gk) yOH"Ȋ8{{>>wmGֿ~([?;ILdXEXd.UQ⧈_?1v ovji{6q4Xêv2AV-{nAc>Sa2wڝ* 8$Ĵ,<2gliiLN>Xى.K~~~~~~~~~~~~~~6"ǶwgΟ{@?ʙ>oϳw%L}G&6?S,b#d*2AQw{{)G{ɯ9Hh)t:M 淦mݗ&|RW7*OԿ GrhݽFi=:*X3e*ᨉ.%mu < DQ+N۩.MP^rf5*vG㶗g=!r9<_{m--}t.bjYrbZLnIbT'zmRێ߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽‚?.?]O~:`XWMNӵ$HlgWIբ&p4Iv-QTNijI7{{kEtݱ]Y[MM6&.JuGrɑEf$P=oU_qYa;zD5-"8{m>2U*n z͏z]cRmٛ> 3! ;oO\Ww3/S};ӷ A%9`>b]7-K=68=3O'Zouio/u K_۴gMVoo6. *;'S赏2lFi.DCy/y{mM|Qzibu-g' _/zW =Rޱ4Ԧʲ~?췧?J?z%Wee[O+L2C 9tʏ#iMg%ݐ%2JzNʨkuk>UB߽߽߽߽߽߽߽{v-vd;u+knl]oonRJ<#5CSA Ѽr#A:j7ܽwV NLs+SctKY7{ 1*\Fu,ZbJ~l|9=sbz3T.wy#qefW5Bu{]I,61=syZhqx|5VO)q(F ƌM'5rf=ՙ/3(vȼgjdqR꺈iwIZ30e]wa(_ʓ6Wǭ>cjja「;OjaVeiiB%&@ =Ot:oRMTT" }%_N#=G}[næ3;xY[d~>߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽ؼ''d(8\.:-j"1xik2 !G!Q@3g?J*=$8z|GYm#=!7Y>rRZ(:8~~nȧίc[۔R>^j9w[)fLn㨰lA|>5?% ؾOU{S1Oclw\m l鎖wR:jz+e i{+Nj`8߼eGeJTeg dr52Nߓ4~W|/wn k't2, +<SiE%>K {,^f蟎{~㺻PsTڝsۣ*!TIk+"SO7PSRĊY@'?4{~hn'y wm=n8`}eiVp?5?X_Hi=ߩA]e4q*`9j욃$e`x,S02PTUPPp~uCg[4yloNWv%xރT]*~’ob)Y"3b||٭k~um-N4(~f 6M][Ӣ,N>Z9.WUN~=U7k[L$dV6p=!‹{ =߽߽߽߽_ofhIE19:IIK_A5=U;(ߍ?7|Pտ6+{/w w^ɒMڱLlD &hs},Hm(i00>)usRo^ܹNJTilwVqO6&\SEIn[޵hy 7v|oo.r9ڝTtSM%Sb覩$r;F / ~o?g3YJkry|uNK)W_jʩO~~r?4a3sOꌅm<=_s=qMG/^v).NeoK7#s_O@;i7;iOI$RV6/Qػ'U`7c_Nɱmv..mz E,f82'KF_ 穙ٞI߽߽_=+/.wwuӅb[{oF=v}32]b="7h W~p'w/Lۓ#m'GUeij{}cEU=MN!|?nHC+ꑬ5Qd9n[/_[dUSd+jik+k*dW,HĒI>{{{{{{{{K/{z|}mIUOX[fU5+WECP"_W8f3-Y| zw{)S;TXRL)$M{7~¼4wOy>~TFnJjZh,6c@ Zw;jQo. O[0S%DKOjtƿ$O&ZUؙ̦RV0^Q<3S;&Isyes$ŝݿYi= k3*@>(fvJrJe*F/߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽zZ Z(訩櫬8)iii*j'(`$,*${9ȔYtӤqLG޻z.Ҫovd]ؾ%,tfUvVcs{{{{{E>=)  ]4yY)--,{UϴvM+Q.j(梣>ڤ8^I"u%;~G1g¯TGzv}9բ}*6\Kx^T:jO6B4Ap`7Vvo0jtg0*,%I'~O5Ee;ۇOw~~~~~~zžXb>.(_xhɗeԑNKQ7aUSEIw7[$(y{mzpx_eZKw^z'Xk8{߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽޸𨿞|.Whm\]#7--tYF8zln *L4{lPx 5g?$~~~U@ O9$w1s4?Rd:ޥ Ő>yR&{{DV T.ܯ#[O޿7SvZmZ ٨fIƂ_X8 -!~诎`zQL%GN2󮶶_~~~~H_蹚TݭG||JLԕ5oOO=ME]G뽦*c$J wyv^][;9ڍżw5Y,FeHb@X(q(b#8!D4@{{{{{{{{{{{ ||T5tչ] ^楑䍷]n8s'0䞅U{t-]f/m|ŃxA SvƩТ亿}gjej<)Tӛm~xQPѿ)qnS?jV| >2m˥QK,HYI {{{{{{+bh||emw*:GYZȘOR`)$5h 𽯕r|ҥZ,rSUUh"u") 1b=%}߽߽߽߽߽߽߽߽߽EF3 uÝ뱎l<][2 8' 1̓hɺz{{_)νW5=q*v>ޛsE} EtƚqYLM7R'A5>'vcvd{ wiZexXyv̪e&b]n[߽߽߽߽߽/.QT^yUGO;U]u fY`Y$u|_[7e|\MzS` Ӿ͉i]{!b-A!]D +*䞮mUO~~~:ʐcq mCI=\?JGr;5_tnuoc*0j +M~#-28 I}M${3|} owVcKWaힽP)J9 OPJyܟHo]z1:iuӤ.i*j͐ZC=Ly߽߽߽߽߽߽߽߽߽ؒܛOG~o=e;KtMjY*!t֊~},Ƕw?}Gmwweo47nlYe%(n{{ݟ!_|IiZPNťβHIf>`/?ts_пs2)SH{乧n\C[CԸ@/&["JCߛ 66xnl6nm]ɟV8)yLTLp9hEޝ[~lZ#h;JuwU x[ꝷ=4XpQ}s3WK58RKv=wp/v|ܴ2SweUcvZmՐmL$Czz@m.97q_oտ)9`ӣ'OѽyyG?PJ7?^}M6&Ӆ)[j5 mТ`:@[9GqDn 38Ù2q0 :Yх{.;_͆z~qk|GR=U\mYVp;i;=yO;K2j%eGrN#/$.;Nr|t~=ԟ}*> n,OǏ"z[?4e.dͥ\ln2R {E4^폎"! pNȘ(){Q㨨ӥD4 E}a#WC4޺۸Lae7_EO[A7Ɏ~sd߽߽߽߽߽߽߽߽݄|gkwf2o2;ebSSM+wKŷUu}DZiIVV7Sl}6F>:kL3S>U"ȋ7٭MQ,Wn2#J,nקk7?_]MW* 2ulie6kqrH̘sݧuO)+2>b:!Rov\I՛aWFhڽ7R\.O `-9_62n?wQbHS&6"(MPug:2*rr-5~i6:PSdf&X|][ѱP|3y̦CT md A0K5DeM43KQQ,O,O<4M4^YeVdsNJ_5!d*--Mm}uD##y>}ݼ)Nha=%;yNi^ &*:P*&ljeIk&a1-[lj WDu?pN:7Ƚf{wW=&UhS3l]4L^_Tk~ESڗBysU8<%4^g|EԓWGWJz:dKE<ʓC4Ne`b=~~~~~~~~~~~dʯjwLm8 6Loẗj3 MMOSHA2+d"OL+4}::7L@֠ٝ]K6fC QQPM["1i++|յQ)idv"{߽߽߽߽߽߽߽߽߽n"2u -#9.?j%D64f丯<'{{$?l.6l|w~vӧԛd!/oǽ߽߽߽߽[f}ޟ_ot=MR4I WOU6 Mtw-̧pw g6ԝcΆM@QQ=GݯCKSQbNWII>9|q}/>>|x~ņc-^K)|o?wjʙY]7{{{{{{{{ ?0ɨR|^>h76.mG{&oouSJfeRoGI3u]' ~d۟+K}KMP: [́U _@1_W;˾F^pS'SANaw*l)Mz /xFj{{{{{{{{{{__!vGƿ.v]W4U1m}!o ۻ?nS$p#I >ʃ\tw螬Ǿ3C÷("اMG]`L1L@HԬ-TU׿{{߽߽߽߽߽߽߽߽߽TE۟΃>?]C{GnPXnab>䡋PwB-Ǖ޺~! ڱO$d{uT:uɟҭU+FwK53EOMOO3P(didr8K3|_#:JX.]uq/]`MzUHPma{R͝;w}0yϼmM1Wn=ÐpX#r{L(ű.۷bwҍ⚚(wpJji>A獝m6!Kz1x +g^ M5=e~Do:ntu\|}od--> !CTGN~UZU}S}۟3غML{r3"6LqJGm"I䞢k+~~߽߽߽߽߽߽߽߽[ۺkr4~z%QڻW#WyJjVz&1*)B@FagW?rud~?7F%g;u]2Ks1&zjYnd%4ԵTOQ;#)$+ߔ ?Mv/coƏ&~e7?G]s߿MOxDb9hkYWu_xg]ٛ+g;S z~EK%8y)U4MUC<5 )Q?ٰy+9:?~f@?#l>,JN߿ٰy+9:?~f@?#l>,JN߿ٰy+9:?e齱[k{{ 5<ov{}v{wm̾C;˝418hkS~S4|5ؿ{؏R3-߿.q=en.-re\&xv9jϻS4K>2Z*Mol>,JN߿ٰy+9:?~f@6/ou?h}}qLzqZ<ٳi&?|%8ciHaYe85.HB"I$WZi)1SM-=D}vSBMn0MUe =͇ş^_6%zG']G|YuagW?rud~͇ş^_6%zG']G|YuagW?rud~͇ş^_6%zG']G|YuagW?rud~͇ş^_6%zG']G|Yu߯͘[taRqܽPnͯ-DUm*T]O=er[o1OWVCzwh䂇gvڨH^XnMŠe ej=sW&E@3C1}id[6ڙ\NWf44Ւ8$MOxDb9hknnlfJyk6n:#*Y#/i~~~~cߌ!V.ݛHmMQCK:G]|~ĩ̕SRD*#y?}l~CoD4U+Co®Rg|wmv,H&1uݲ}q+){.ꮶڝQk[ll=.h썙&pRcCO|[i!ͱ7x9ջ7Nc۸pgrqPb\F>S%[:C,A${'HڏB4g ܛsM䎖7F+,;{U =8*gf=_z;ˡ뮁鍋6X콿k/(^j AA ^Bt<3 'TϱsDXV2 A='B_w7Wb;4WSF `vf疋a,hh 4ʿ4~X)m[7i|rܹWO;?]˼<[c}cם)a.榫 CUVc~~~~~~~~<;`a %<[wr !ſ{1µIrGGv[鄆䋈)x[֏ؓqyTN3fpX%Of;-ck&Ia'x+ @|wEVLAkte[5FqE>9?-2CIW*%H`i,qC$ $ga=<=SN#COd&lRYs[vO }rT*[|c7Njz=icmI n-;w~Wn^ 策vD)QI"BE׹Y 3@$MrI>+Q{k͛w>&O7ƞ+SQRi;vcej%N"am(._O:?&쮬\Vݻ?sc245+xeS%WRSE[GUCWs$rƎ_7w'?Ow{ܦLRWlZtT \*)(Bĵ t*]NiHpz/!o~%Qe_ec%WmI>&պCh!SҔ9ݕ9))qga]# UBgWk}߽߽߽O);^?7qXyk?%[Tdd~dk{ iRʒCQ]yB1LR:1-~~~~~~~Q-D^*Ů.ͬ] M֏)na#~O ܃t:?%ȴ`phuڏܘfR?{oAn]?g߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{՟zZ\ɻLwȮw 0U콳PT(?_v~~~7[X~^|3?3}|t]t@?j'UTdq-%kӿ6m{{{{Z|Y.|5ڻgglP/?x.쭹U}yj썱4-|ڸ)MӹoT7h2r%ޘ*jUBApwմ_e|NTJz%wf$VNئp- M^ski 0<fQx1Y) It?}B~N$TSveT)7kkDp%qa\߽߽߽߽߽߽bA$I'_NQ{I#hW|r͛]ExO*&R詞f>F'}?~j{{Cߑ/B͏.I6!=oAn]?g߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{[}{ƻk}m-aW]:Ig-eJڒz+ 9XeG{{{{{]^|Q#jK_ʞZ{{{{{{{{߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w3e m{7|nG=YrRQRڮI{{{{-'&TjP6~m!j:ά8t;3}4u\iO{{{{{OqCaf_ͬFqMU;od*k:!VNB,SoD2[ BW*e|?oqf)0mԻevvo. Cti)ANeWgb>55-MUT#K=ED<ҹgYdbĒI߽߽߽߽߽߽'?_1|MmἩ;> zl3VWS_~Qχ~:([ q·ܝI;7xII8tUes,UXێ&߽t|W#}~~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w0wdG ~blLei|GOoMǰqژWT߽߽߽{[vpc&%{Cbn޽c_sA2SG6?#"`A>]׹A:~:4ooeѰ ~6@Aoh/~~~~n8|[oeyO!`496cYQbrʘq<9޷تzlƃJo~~~~~~~jLeP~Yvd8i:D6vz9^1Q*Tg`|Nu$^}!4*hw~j1fVbu泵)JI--&ܛt;Q]G߿{|*uGd?߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{wsi4{Ed)l~pVٽ~i)K"[G=\U9k ~57o_%?Fxh&6)ͷ!馊(k*;3kejt@r]~~~~~p> >F쟓?wKwӟJ+ja(NwiR<X'*y"şpN~8&ߎ-BdU,I>w M:icҢXᫎ{{{o? BUW{wgClvpm\CQap8ZLw$HŶgoHm___e+jY<]M~G#_S5e}}}dQW[[WPTUUTHI$ŘI߽߽߽߽߽߽ˮzvv`^Xw[7MaQ[3E.U-%'Zsp?>+|xѶ֛WGtaSJbvܠfLq4U9Ui%f"1 *-G1z 4"qȌR 2ucUG߽t|W#}~~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w4ϠIGVGO$o~ܴ;G-cQR'qԱ{}8߽߽߽ ;mo]%k|V:ͫ\]Y`ppd*vN Nyf%>~~~~~%rvݽ]zvNN '5[z5ୡ&Q%5T Mx 9`qsGNV6FqƣCqZ@*UzS<׸?~k,?>^5T ?^Ɇ)HCMᔄw Gؒ`He`YH!{߉'9$=G~0ւӪ6esv7lVMbleY*l*Uj|u}-of#vz#[l%mXw gSTS #,,Y6Y jP首YgY'yiIfF/$I$v%I7>{{{{{{?&_SO8wV棚nUuV^rT;#eɾCpDľc7{p9ϸ+`v#%E6;!{QS ?oɼߙ?%~R`4swpo=Ɨylfg|ZIiQ ^{^.QvO߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{wW?&~0%2zǽ6UnAovLD#HVjjIi#Y`hG,3DᕔA{O~lmzxI+?@y ۙbZd$-ܽMz36~6]w1S$OGvjD;ӵ] 42[L2Xa{{{{{{Y)*C+)! Aٝ__2eic?_$ aeJ8,#nj*Am:4ۋ{:q80GƲd&;3*B|"+#Vi>ʯn1_գ~g|j\u~Zȥ^۟NHLbEMGi$fy݋;K33y'~~~~~~~~|-#c;=\#d]߆G{FIBzVULN,[S6>_S_̩)~M#W q(r0=UC SyD`}ELZGg{^.QvO߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽?3~0v5}KO:j約G=KeQ;h+8Qzysskz]0~opl.ꪤ/wvRQ팵\DؽuDD7I5W-W:`, Ynʚ-zJq5}2F`ʚ**;rK4l(Hc i(১4 qC Q(B@_~ i|M5TlRdC~ԣyQhmGŶv?ʃ{G+>{{{{{{{{߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽U?tGAImx̍DѯwMZ6M),ҭف>{{{3l//û%JmnЍS+nw}3w-#qTS,'P'@vam휆쾬͏N&v|9$yaA:jIcfGV!{{{{{{{{{{{{{{{IIU *jdXiiWy"" >ov?g}CJ||/qwWkWU-ԳYx\ \S y܆Mno߽0˱eCLiwVK `lD#n甡G3J$l ڝ{7pvn}q2s<ٽѺYFIUM}cPtV~T=_|߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽] ݝ:7.쎠;s6nb.E6slRGSc & O#~ >U]#򧩫}ͱ1[ hTm :WNodnMhOQU~~~, II5|]6c|ajMmu(zϺ) lmNJ21Ri+T~~~~~~~~~~~~~~{P->D/^ڐ|p!k.Z jx%mc3̾: 3FO~8?X*X*_jtE/g|3;;O&pcffe nuPHO ߽PۯO(;'~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽搝u{dhvo{R{N=gbuUJm\y<}=+ԪQ߽߽߽7]O_oݻ#{mݻ_;GC vz|fc4U49 D#c?S,2X?1TܒRa>W}כ(zE6C--h:(h߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽Y}ԾYm/=ivf4;{]5xZI#ZVy P`d*krbgg>}gˡ.Ꞧ;Wi`QWWŞK-nFk[]Q,}_/ir[暄JM/ch6tuaK̘m$XluSh i~}۴pd7V]՞޻rfjsr\N_3-5e}[ҷ=߽PۯO(;'~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽ï7w&Wgoܸ]wV {sm܄L6cU ]}*HJ؂ ɧfw^lO}uM8yWici;O}3i:%-IwjJ0>-ϋi0{7wPX>2-؛bA599<Mci>BY a14|._ =FOcZjk-ػ.{ٴq$~W B{{{{{{{{{{{{%#W{݃Ȯ]9M|VJݺm-@r8"ÿGW޸4#Pn^'A^ť\6ېTII,%1y_]UMTZO{n;gx. s9j|v+K[rCICi]c4,O(kdg_ej#vW@āiDt[kS=6 `M1-^߽߽t|W#}~~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽Zjaǜ[#wYQ4pLJo]TO)Uy BGO]P}߾zbw7Pn6qYJveI# :iTtQ߽߽߽f4i|qttP.x'NѬ7F:Z:l-Egv{x1dƧTU0T`><೔~|U'6[UM4ÐW_jѐ~~~~~~~~~~~~f!|= vO}.U.!"pfj}S%MeKLQ'(&3ڿc"{ ;%.Gwi$i::e=o'dZW+5NȰ܏{ X-_Ln~coYIS#W>3A˫EUOxd ?ʃ{G+>{{{{{{{{߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽O7t_S,_ܱ65OZ>4oUItީWj>ৎç%5}I1yLfsar49|6^)b̦3!O]G_I$5rFA;߽߽߽!.2~t/-j3vcd\f -`5Y9zhȓWF*y{T7GOo:lkz~H~~~~~~~~~~~m?ʳ6|lv?6WM"n6:a<_wE-o(\OMkKGLpV**Δ~:#r9ZJ_/=M_GgnH]RГp52K wʋ=ks\G=[#rs2٬^lW-y*k9&iY$m>?׿˧{{{{{{{{߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽m FgӺki0=39KUtv3gn^Fl_K >c9sxz\#1SGYbTRGW̒~W]ebđпz6vcOv6V) me6jȕpSdmN`2Nhe =߽߽߽߽߽߽߽߽ӯ:;oxvFmbmݛWt|t:\^ KYȎ6{M?wlwFTM TY_{n I!"h;{y)M FY&PtT|뭯]#כCe}t{no OUU)ij*$QS;;J~}]!ӝ9[{/6m-f+[؆}QT" rYeGD ;W{{#zn,avobs>C9Y/eb8TUb4T{{{^.QvO߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽ҿȫ?zF3QEPٞI'풩O,Vm4>9gOfϏݕg7mrujH]x:VVPUmOr+(=߽߽߽Fy7-~Yt.<-5=l8,Ĭ;g_J͏C}dUR$}`fv +Fad{S06pI*h4Xp5sP 3TozvG|mFǶw*UdV:t7>ʏ{{{{{{{z7}|޴s+7Jf緖ZI?׿˧{{{{{{{{߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽n?2wdK~7$>M`’Sy*rn#BmДԫ>o-&Nl4? Q>?WC^|tzjgܟ{#-uI%~_H1g/FdcR4ɡ=߽߽߽߽]` UTdr[s_FV\m^b Sҥ[uKz YҼfDwor9lϙ{pyp[n9puQ>{b򒴁̸Z{e?Ej`?k{ bXGDmؘc))oԒ2,Vl4$gPM=w~\먃:}X'Ix*:yy]#+}AR~~kս5c:뮷O"C?emkR8cIT)$=_O ?i VZu+ڸGL`+jLѪ$}LV'{e'wm_ɨk~D|1*xw6,tzCA׻TU$//>rl-F읜jqnξN! :-Aj945{=$ȋ"0#daXG_w|lW}һ٧,fm՛r4,e9iFA>ywWi. Xϱ;h$!#.O+NKRAn -kfj ]LGe|DôZ >] x9#n$Ji0x\$xBCCci"QXQ߽߽߽qx,e~k9:S-c14UrCKGGM YQHަ>s>Sc~ewPsr5Xߏ1 2$>OQTFNV~a1=˸3{\[Sf[{l}h8=hgɑ UD{#YҚ28~[ X/~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽ڻb:znνޘU#qeԎF3;PMn5E*{ ?,WZ,^w Ftn̍u7[w+ $W\-vލCX9lQJ!fG(R|۟ *> <zu$}W5S1{!WUfP嫜@y9J*\2#*YI M-U;E<Ѱetb ~ߐfW~8j;qeLm#GMLL3Y:saW{nhs]I"+5K=ŌS+z;0O/?Vj ]oN6 =DX)_jb<QȪ1߽߽߽߽߽߽?O|])~~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽߽߽S[[S5Kwj >zw 4잆j2Uè~ERHc['-_Ngo=SY *q9½qS`i;c'7>IRv?]WCox>.?uUҦGןK_Ȉi{.j+k6¬ }1TmEh6752?{8ȒKȋ$rFDpIVFSpG{UOY[SOGGMSUU4t I,Q"bG_Sݟ7>9m*l5.|0IXȪ{ҲʬqP;@,@/YI~1uu|܁*%7FO؜7E|Ldl\»?O!S:}'JsV}ꢕ]=OƋ%c1($$w/{wOȝ~-n㞟V"mlRƑ14UUP{{{{{{{+v)Se{=߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽߽߽߽߁ 8 77~sza|f.8<ݦ+xnQdmNS*_S'Z9Lm..w |j-WwXxrPO؞3þ:kb¿MS)/s>(qo\yҘKo-f_p]YKOtv_t K^7l.ƌ_->ғjShv7I~IvoJ2F1W)(ם#~!PK`Rq_~d[+U|h&ݗ+nO[ŊZyh|U&rv]mZy[OSx'v}KLzl<:yww=ù 7Vm@"?OX6D|C븞*6h<"{Kf몈S?کeL]J6 0-S s˓0W}g䬃>V* Un& gR@M{{{{{{{{߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽3]۴)O+~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽3]۴)O+~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽3]۴)O+~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽3]۴)O+~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽k_{{Or{w߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽3]۴)O+~~~~~~~߽߽߽߽߽߽߽߽ [?<>g|nk;dm- OwD=ڙU2lGe)Pn+;A:_0y|N~ 1^_#럿 8ח+;A:_C,?ἾGrmԥ90K߿ۿт9/׷~r_nF ^_޽=/{0?{wz0_~`%z`K߿ۿт9/׷~r_nF ^_޽=/{0?{wz0_~`%z`K߿ۿт9/׷~r_nF ^_޽=/{0?{wz0_~&fC{6]A \Q]i Un7w|:O~y׿{_߿oEz?uf@:/qï4޿>{٧<΋=t_χ^i7w|:O~y׿{_߿oEz?uf@:/qï4޿>{٧<΋=t_χ^i7w|:O~y׿{_߿oEz?uf@:qï4_[ x_cx ݩݏE!7fꝩX:磞Yj$CX}߽߽߽߽߽.d;wǮkrnn_|5^JXxGl`7gI~~~)oyȞ]; UbF 8l=\H8歮u?n|Qo.]ϵ:3]CMt&z|nGnUZ*:Y[I*j=߽߽߽߽߽߽߽߽߽`|~O}74]}ۻpQC8xUSENT4 U$)c/{n~#Q9.z3>1v^s7{)C4\+D_o? I릿 AuM#7'GȓlBqg?=Oڟ# E\eq]1Bybv,( C,ׅVVQ j i+'&vHiFy$v $g 9v_ u|UmMkqV4ezΙ26:PFfS'0F_WO_c*(28IVzZI"$le eYv&]mueq}YpACQ%>,.Oݲ׼q,TPf`>P /DpozWr M"Sn R :D0ԚLPȫWIKP0>~t6gc]m:gHY۸V&wn i:JX,0R}߽zw`n.N͙s]_Y9:c9KI]jyl&9ӬոxU=Їk‰w M0|,.o)jd -4MQX~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Fق}ӅMuML9SKEuOC(xdxʲH!9A|峟{gq4'As֛#(gz3휜ZXPԹ9ugs|Rylث\NٵR]9J']wCEPg,m6:zv`E;>|i_'ab"PѮdnHM2ƒumKT2YyiW0{쎪;{+vm6> #yZ<&[Ly,g-_,t44twvZR$o/[?lwRωV|>45pI dKV]$(`ԇٖo.۽ iN\cp$8%&*ͻcڛ[SQ_]40%‚2#}B?&ʢwgsOj V:y:ˇMO'VE]4T yi Sǿ ziϑ4{ROtB|P}<._m.W")4iq $Y-k߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽==_wHwNvUvۯ{fy&E RCUGWO*$TEUGUs$sF!?H|8![#uq$SREKW-1wYZuS4y:,%W gzUcq]ն['nA$Pah(&m@ԹZJh|C"5'Rtۇ~ʹzkZ;_oEQ<9t>? l+{ W6]K5EsZqRM^\yRʔujI9nUY; %F`ccs%<(Xd~|>:.%rA_sBmT\L-MEEH)0W|!~IrJl]au>5-6?d,7JZT,{~|a=V|MmȚ)7v(;dc[-7]٢T O?#2<򘟖]MOSlt_vv3\όX2SAP/&b:l4}x:\m6+b<&"ie,k -?ETt(X@vVM.>{+`u^jLUf;wgRYn,:ڈ!`eR { ?yOGYOEì'q~"Sq_Ulߑ;=Ok}zjj)v4PEd&r!44^VXƀMP)?z|+#mU=v~IGnmZ޳ -82Q3kSsye7dso!W*+29\RjJgiwY1bOcǏ˳p}7wqVbmm#Qd&C/\NҨ-=~BieE\9;cؤ9WUt.tݕj.' "HBWL썿֝IYԡV01RPS+ʠibXW~߽bv|x/"; ;Rvz6V+Ta^ɄBTIi)>:?SaI:s:곽)0m,b9jz-iғ7.6[TKM<եSSTVTAIIUuSEMKKMQSQ;P1+I4HUTf {#Jnxoʟml.JLSKncڤ{ qιڕ,3C!';-Gb>k;CnlZ6^6cbP|l44T#@.I7$~KC|yR5&SrM쿒3tNJ T+ReZxC-t23Ԕa$_1B|?ݗ&HޢH#gl(Z i!^Iyeij%i ':o{~ື{cnj0['[uLMaj,/2geXaSFUX:+_揻Sjo]JʺcOvlj1rXM(ˣ3DGΑ֘ջ+l"fM9 W_R'kjj.I0{߂Mawjk X[9?~{;Dg!/WM)pRoh]>^;™c˽ . NUmQtN_L\bj B7i8zz5ai~z5u5UUTTJTTTL$4K41ff%$ۮ;ySg{o_uN#b0zJC8aswVCB|nwf~0%_;qU|ޘ'J;U?MVQjfл$4n7:>қG690۟wd)3wf#wv[ĖY)0?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~߽߽ן6[} Ѿ/n]ߍZ:QٸJywgQvE5a~ޚP 4\{:I$ QSE? NؗvmcKR\vamL`lW_-_ՙOdc|s| &>RoKVn+2dpa[k3\]zC6z} !va-fͳeVLE54 d߽߽ގ&{Sx,'{msW3nvF& Oh2RNXF}߽߽ǬUWSY[[YT5w+_{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{߽߽<8_+}קYwW^dW%=yǴiǴ4Tfr҂c_qHoVP/Vh,^*Y{Z9Zt[UOCDSK.M(K$3zn~?cTcҪGn}#:7P_czxgh1Qb *i)'1a_gnoR ɉa)6VBle O%Z8)(#+(?|W[!{$tCWobs↯4u:R*dB Ȋ(>߽߽߽ގ&{Sx,'{x?r8ANSz]7j{`{{UKM[MQE[O]\UEE5U5DmJMt`UAޑ?%;kg3qS6K U]zmsy (橭ƚz ڌ(&;c{kO2 =Vp4sꚴQUKW3.S'z"!׿{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{߽x+OîPwg_tŊ_521w|2&:K}e7+7g~G4؎, K}6 UY!]{o7ekl:Z:] !mA<*R.5$\ { s%>O/qrZ.bu6 `l _iOqZh_iA"[p冓i)3l,K)O=ׯF7quGqRRvoFl8~8 UWu\e\'gZ\n|i|[O[Z!v:"W:s.򠢧y|IFtWKnq/ǟ][{4gd:Zg1ss{k;F24Ե Gzw+q|y=?1[G~6̓[zqum,f 'xN#餞WhĨ 4{>3 ;^όNW>p?~ӿϜ?.G߿4{>3w/ƎOՃݳ鷮o,^;vPb;Cn U5pX+jcE <^˫Vhln={mNQe;SQ22q U]J Z=KDZRoazw&CԙΣ7Y TO;[{s=eWRd*X~&|YT+Q}^zwvu~n܂i7>Ormҁ4!gH Qqci {EΗ[ګb»bo gۻ7k{jЮ_s(֭>ѨEC+r2V6h~z3oS/]\Woʯ qy {f!ڕTcYK0OA/=,6$iww{L7wU|Vy%6{wP=f\PARIk?T{˭1fhQcnZ,M4|U`ucQWOd`Su]\5˝0dU8 >#!UQ?D k 6yޮaq:jT[o{UcЛ/`j ^N.ċȒwu -ͫ}gz3Zj.aYjaA[k2B3}k75~gb~oυٔՑcd9t={@ҳ`nޯ{gJ [i=3?ykҟVZ5 O~A-?ǿto?{[tp>CtgM0{_:`nx(w&+{[q66'e fV #^m>puʍ~P|ř+d!>II;wV%EI/E]_ll(Π-.Cv*S{um~#VbZL+400zi7_/!h|o]7O;OwɒڭH#X&"4I83D>A9#g/}sG_#P7$Gj9*?oN -ߕ[bwj;S]͔maJRWg# 3T`A0PYUPY@${_sJqo|]SQO(j1}WM= L njκ=?zmPe;poRz)6K8r}0\nd{½BqHV"jt٬b^R|`񺴴[kbUө]vJk%soŮ/-hg2 5%olvWn Vo)܂B9̅KE銑|cY_S;l.,I6ڵ+Pd`TjUIȿqSVCK)&߽߽#>.K_.;m]k,jhU M&ظ|XiQҙ4J҃G-{ ݿ;8(TvGZ׹r*eU{vDKZ5W./i!K΃Y9֘y,?KlqCkD&Jϲ_Nb2UePǭEЄiӤGz_ba?wʹhxݽWuVxX9tu G_ j]]Ƨsc:ډL6YL_ỗj],j@|%tjsZ[_-Mٖ|Kzӹ24Sm}ݔHE=& j=I R}=߽߽Vyo'2.s"jtRi*'ڸI);czcO wH˞w^Zɽ3'ѧƠ 4zZ(B%VvTEgw` 33*f&> _/ͬ& dԛKo gUS㳝4uK5<,]z-F; tvg4-Suo]+k|J[-ܝյPA<~nmLz)[~:==yzy(fnfvpDIP,~w [PGX目whCWSzI)uES?XPoE(uG1m©jz]o`J]{JdgjĕQ?;_5]O^t__dm^*leVGhomWc2;SYC$FQ>s?zJ.G*~0wOV7yYF砠mFǥ>wU[,l4³6e ~gnm^go+a ǯ[G޷>|M_v翻ǿ{”Fn] Fݟ'>M|ٙ@|j2%N oG5*jT=Vn#33ww%ى,Ēܓ>{{C][ck*}U=u} D5E-eU;=5U4"2:#!wz/2Y|ڛz_,rv>7wuNGil%U DTR05W{]kk.>^Kao<uE Pܹ,>HX*[c? *ـۗ&' GT5yƉt0ISU7i|PDͥ` A A 8>to1bs5,.qYJ|v3۽AB#]W$T44o$JQf }?T귟o凼6]'mqr覧'楥 5< r6׍jjpUZ/UTVVTOWYWBv꿑+lvN<>]/5/MJ.3/F2{;Bh݄u5W¯ q= t=YFܻ}&EA73aSyyQM(*jnvQES۟)k:!X}ߛx7t df_)6n:Ed]|[{*Qr4zn|1Ԩڨ'Kƌ3AZ[!o݇K6v(=ٻ>Be%7\P# j)ἃI5?v]_YQ%-'Pl,ejz,|85~%L=b$#V?߽߽ݜ*T|w_Q[/WwKM.݇PzUbe>#uc"Iوj}QSKSO?_S}[+ ;gbCewDEF?!fj,#5|d#^'=ω~ds-DKQq&c.n'])ꥏww!'siolW=YhGm`E#( {{5鳷^/sl\ZJ*ubn7,i$U9*yC( ~%'l׵0Ƥy?uPS`m)oY\dEø[fp}!җvŏn I_}nژ V:ڕ8-:QoG^UJyj0J+{!Bj18*dg NP+:2E##nq9}=|WV~gnm^g3Ϸ~L|lvޠ؛O'Q]:omO2TÖ̚d@IdKO҂ v,M{?{1uF썣f`e0RlGERJXug|6\4%fyjzQW x(;qǭx] *rF!iHvզ{ ;?y5x?$y UQiϵ%Ձcjߐ_M?kBOoKg]қt|}8}of~nʹwwsYZ1"8vUbG3l_;puZ\OȯYiSrTr b+2˳㨦a1B, ?S=TT-EMDOQQ<43%id-$#fbKsϼ^|SoWemA;FL;o48r7/ͳ^9+hDf9))Y}k"[%,-~W&n8:<+͢œnÖ8<9&kq7#ǽ?I (rٞLMl)m6J4C ʔޛvCk1yL]eN;%MEd(zj:&XUxJ{:;q{uNzl7Ro}vny`9t:EfT LuIGe?qo"˯OmjdwQl^̇5O*ӷ9%CM>KQC#RSa{{Cv^v!'?C|=6XKD`U1 x~%{ n-[J}s6~5s[l`h~Vx! +(BO<.rU#:8^ӯ>*/cwn^7,<I`k6g ,no}xSI>&,fR!?K4)0eYU=߽6-|rE<~I@fl_?:%D*Em^_>BM>J{I)ߜ$;&zv66Z7Q㚮SyO''jͿ݆|B`$rG4SIFy|1ǻ;[Km}g[#U]F0b6-c%elig_g)Ɪ5޳ 5yj}mؤzc1TQڎ/VCܳ`muo]QO]]j55;~f!!g|&<1CkvbuG.{Sq];zm tlAV_-W(oz_$ix=fTy)1vuU5} } BW+yb2Fai߽[c/ؿG2Ղ8oeu5l^98 `өYb`>ϊ$;c"κN݉FqX%x9:*5QYQ`݇OGp|\Uv_b%j~ٔIMo8V,۩=ZoM.إ{k4=_,jIFMvUl#I$p]=#::O1 Τ{OF?t;{K$PO;R5K&oSb?-mnx~E|b 2+k0KbҠd)Y|hR.F~@D/>'7l-TXwW&ҫhJJ49Ѥ91?I:yu>~Ifw?^ ùp=Nޛ~j|&CTJH~\/Joie{+-}$Q;ijXzV7[Qct)ǽ߽?ea፻ACv]Տޝ]%W۝oՑ>ѫ?`,6\ج5gxF7ĮA=~D44Oqf4ly uݛ!vy$t*;n4.=ݳ6>Oa4V68s]頒m_TކV:^ݥ*5o:j0KvwCR vɘ'-4q㳛9lNMetEOPun4GwZl*Rmg$1k Ms"n//G!z%{{o _6 ׮2JqM/7 Ib˩)f--T} |=Wo/;:f X)Ϛ`ChvSF|Qn*k)ozb]Gֿ :+ +%>1Ͻmț:F \W`Gɂ ⥷>h>}_˹{'`u]aj嶶G$Y}ѻsx,>$UVF4$) 'oӟO7wgN?G?]ICMje`L|sK*! |]*ugzO[v} kߘ>qh~\ےxQ3}K[PK6fۛ{lm 6쪉 6hdH|kUX}߽?ea፻ACv-*#bhB522@\FI6Z9O{csx܆35x̶''IO_k䤮(j㖖WXFHث ] .T?$~K}kWeϐ||;׳ֱc-]>OzbKlChXT$9U?!I JfokDuE[[Gfn+%Dai6Bvk/ꞌMԝm``G^VxUYai䭪1OQ'Gf$;߽?q?7#uO߽ ئL7$͒JTd+|,/UŅr'=?T'$EѾ' ~Ze׎x~{z.1"w6IS򮒁ZZ%Yr)6~=A=˛]o捰:_6*JD?=wK,jQU. cЏz{S+oEUe.WzfSᤓfl/iVԾJhr:~S\O@0ɿ]`eXڝ0;mO=AM4:Άh-͈wXecŕe>1tҺT+kY U v 6vom]Ӯ(qxl8W(} Mۭuo7~zA{ݿ{{dOj~7!f?'o{߽߽жw%7.o1 Z33yzߒ=fO+W5u}SGp mQW;TUPMm_ 8*ـ9ۗݤ|1/k|FG~#u|=My},ݏto=%nbx\f|[:OtPS&c]ӽjx]tǣsNv6܎q h^bW28SMGUͭ;*~;l"QTo]6MD5 cPj+ʃo lQѽyr֛yNn=Ÿ?{iSL^ Oz%)\TUQv:{{U6?nHr[c%wa7U vlO -{ m $ }v D]t#euGs٤R$Hy |ޛ}}4]3P͉{ҩ5Xh'm>~S[XS{ܷ=Aa':o?r)ԍY. L~B38oSy.'r϶v=p;# OMnSDMO^@#yU5_1[y?Ŭ'gog>j,誧Qɋǥ%UF[mQKv:#~\$WN jcl|^ߝAQIMI[:=ռ(áAHGmU1?]k}ǫw?[;+pv&&|Ҭf)2;־!&*GSbP=~@_Cv:̛.Pz~*cM&*P>d$[9{G32ܬUd,^%U-edXfbI&o{H* Lz+Ԫ?5'aO Mۭuo7~zA{ݿ{{dOj~7!f7'o{߽߽߽OoOـ5jJʝhRmG,;?aa֧9j%H ;TĦ* y͙ܵG_ڦK[ʃ؝JRdzbQ4Y Uqݿ# {vTM4| P䎅aB¨`?๏9?s*zy*K_&CcRְ'g{&wD/kWҶ6}Ͽ{7g̵?1o2r1߽wg9O!%<QOds~~~^_>BM>J~ENyH bȤt7@5O߽>1V=->YHQM757ݱfӯ:ߛ{{GalNٛ;ym?S[y1okE"szLv>!`^Y\9 {ӣ>4F?_7Fjɽ3z^%+;b0b2#)d:fW0Ag;+WRʫMy΢n)vΫtXm6n'Sk%FgvgwbK3Y%'}eU߽ Sòz}u]hlTiI׿{S,O\va2Ytt7v_oiIJwЛaW{ǿۦ>G9 .ukQip:"jE˻{m{{{{{“<o][߽G{yot5ڟa=߽mvfK556?XΒsv V,Ͽ{{<)h|(ωjvfQNثJLZ},+WN3Bퟐ;{;wfow۟?+j~{!h_aznz0lf">߽M6oJ ˸-{xW7N||x7cVQ\\O]xڦ [F*hӷ8_7KVu@jpSꄔ11&(|]ܫxµea;_{^M}36vjbcwUT\H3e6(k{gb(<|yZZ*$H^;|Tե0s۰#2zWt|9^ N6ک.mr݃2i#E2q]fB':U?cָG۟ՏtVOp2e@nLmn.2O7yvlfV߽a WGM9d)2˘ܻ>q\|Cz۷hPRE~<'><ꎓCy/guRufۛmZ'ђF:YZ()o-j६͈NJ*zI`vg ,N̤o{“<o][߽G{yot5ڟa=߽kv|zޛ߽ަw_St?˞'37.iW/3_Sŝ͇L4}48,fCS\9SܨyjfWgi&yfY31,I&=tGc|.XYwdhcd6Wp"Z성g@W]RKG9G7d.^XvWޚQTdii3U:MǾI)D841EO:Y=w ip?_{`Woة_e39VbO߽Z۷t9?Io Ҋ!GȽUgւ-ε4_Ơ=}߽߽߽?q?7#uO߽5tF/VIf>> 't{z#ǿŧ߽?M})5]ؓ[O7[OuT+f3:O*G]ݷm- R;㱲ty:IQ2*E'˾ >K|uӲ{)-Lidf.0]$9eRK[ >9lߜw'hn]54`v[r vᆲ F"5;hnbG[~GQc#!Qs=U'ki{-_YMl5t;T:WTWdr1mǰ4RgiS߽{2ItL T.[{R)X,7~#rIDFZq +zYd O[}g6?elݱvjV,Z-Fԋ[E Scϵ{"?m}U%e0>ݽV Z~٧lP4 ⣬`HI#OlVRMWdd1BG{~&x⺷{= so=߽߽ }k'ǵ?{{{޻0^aI2@ͮ(uvbԖ߽nmɂٻopnєmMŚC`*2y|l%>Ido¾]o4~E|y\JnÖ$f}qCX;ME- &wwbL/vE͒|i7F:+zOY`4eMjg_q>K[OĿ[o߽%i/7k r[f"ZHo>ɧ|)#!/a3.\6unɣH]3G2۽R>ېA+s?"?Ӟ_dݟg~}_<^?VIܿZ۷t9?IoWM_{~Eϧj*xMb ~'#ǿ{{{.'fqznW{"ڈAJjO] iub-w۟?+j~{ho9g)3?~?+}O.g WmA&Ŋuoz-;*xhb`uHHfTGgVqc? >;ny*wez($\zՊ\\:tk(84"(c8Ph*"({7o߽/=0/O-61r1ԬEϠ` t4۷{;kKul?ܰӹ!o)||DÄoIo~-?_-7i~ۿ:?U ]oҫꭱS' 91_Ͻ0pyA7|\ju f7ȤRW ͏Ot]Olg\XAn>iX){Cv^v!'?C|=qMg VodoJ(s*xҾ #d/~~~;\O/SD~RF!S[Ҡ'n5o_~w۟?+j~@CuW%[CoGoM/Ba }ퟜ13+Vջ|nwg2j-8ؓG`p{f8Y5$qRTf@}K[,@2Tftۡ?*iV߽C?nUKٓ c}Gt1ǫQ-, }sdփ2M)kx.1E o͗Mjڪj*uQWQ , j(SΓm=_A_YoZr-.٠&mfx;֗JFӼ+Z4-EvUӽ.^c]~NUA[[OE.U.VQUfJ96>>:EpJ__5CkTvgn=7}s/U-I}ۋkf1PHIk"ԆjDWoc'vuf\}p:xoϖ(0smյN'X$a,w)d4|cns=L-cTSQv{E?~ '95?wxy wXqTBMr$߽?o[to?Ϳ~~Q_Wmw?y6Ub6vTQQD h1LSXD"/Ue`C+b G_q_32vgMvZ>|+qQCIjq8}É37!<*4ti5YkY-tySH迭%A {and_hF>_ ̵.ť=uqUfc[X %3o%ğ]~2tm]g2Oֹ[ޯ-=4ݕ};+⎎fj::5wF$8]۟ʯ gOspSڣ^MA/PeêEg?~go͎^*:GTP֙:fDm3]۲$E4ŃDa+41aRi)-ۻ|Hߟe嶷nl6ț-T{:YV,H1+2/՟wb]ټETUt:lM,22R3`%m$_۝W*]x+aEP*yoTdw$K[߳TTc~:to*4=;JQg,HH%?Av6CO>{Q{f2;?p5 }jc/9y |ޛ}$Tw]Q!_FG o/7{z#ǿŧ߽B~KIG`w lEʇDG_O¿Fů/z)I% v9ZzYѢ8NcxVRR>ʿ{[c^Mo2Ozwm6.f#;[+Ki%R E@b${.OTWVjm#1|Mamnʏ! Zv)~eSlWTfJ!<T9'h%cK2FVh񻣧:u1G baYc` MӾHm]wt=]p뾣ڻ-ow|D06'Mս#O䮪-4H]ػwVkE%L9"ʊInc XpboYas4鼥Uf޿0I_N+T뺞JkaAw >g#+i鴎PWQWQTMI[EW tt45T*MOQO2tp@#~~wW_WCχ{K> > ,׊zjito|dC-LbZ I-'}zvv+`uWV 6J<^&XYky $䩭YwGv=̾m©?Be=n'_#>C)}v݋%}W#bU|}+{A~8~8荥|[?7Fg^oTmd0->ǶTvh~)RFoӇ2Jɻe߽M'ٮ.ڴ;fC7 IQSS;Jk꼵Oy j[/ϱq_qK/'S].&~}Gٛl8a岱ԘPcPƖ6r=SwDb1"uv|W|뭧59^Z[|xpt笕j%6][$a e>*ߜ_̫xҙӷhrXY *'(cRJl_Pon}[{㭺;e66=ڙ|暢zLt%#TFgEP|~?gktc QTng~:nL6ɚoQSU:=pxm/NT{{_&7)m\fk*MwǺ'EQ鍑!zeŞ :K'ڿ+W.u;a:FS <9 {7TǑ[ݯ4EO)8O*OSG.]׹HY s1~ԙV|Td 3K#_[>#:Og_r&ΥFllM9Ԕev=nڛ'edLd԰5:<5mo ẻuMoxoMnmٺ&N37MfYjge2uM<һI$Y''wM4ve;6﫫ԹN抧kd'{?q+ C0RPļp? :sG&C>zvslY1觢yU?q1Rָfj$7׿{<k{q|gp}cn<~m-|]>zDU>~@tM؇p? :sG&Cڛeػvo-!ԑ]πIUqoIBz]XxՏۃϿ{?'_bٿxw͟MQm)bv:jFa.F8^~W]?[V{| 鏘ۛUJǦb6UCJsz|8=Ԩ5eVJh'?Q 6v6wmŌ=uCaPUFg(gطkYEˠ5|@ܿߊ;0X붤[#񓱪h&x_7Zdc/C 9d.RLz.iF~n7oʯ5/;kab]`[;5["6Wc3spE%TX* L$ c?{Ϋʭzm}cFŇzm<`V5]EI*%y${=Ktm_o߽޶so'8o ~|rO4Nl #;{њ6Α.eO-~O -sY+Rw.,:?U9 >NʯU⡐ ?kkg쟆;Ydv1hUIH ]Zp$UOYS.IuiW5iOHv?N}UY|]>{>ژ=,8b KS6+(]+ǩg wAHc?Oꢖˎ.GΚ~ߪB2%N²I25:@_נQ[mg-qm?4DyؕXQ<=oGew]o]?j~g(uwNfЛn|,.5mEf0&Eo`/0'&k?߿?3_3> .a`OLfu| fx;3KgX}5{ٟ]_?{|2nω_n^ٝWٔۋn}6tۆ,"*Ǫ 5 i3*x_>?y<U?&޻a0 'Tn\W|&ŸseJeت/*v-(g.\.&u/L0~ؽg-GCOE}G--T?_`]Tb8]R!2,OGK3-k/5ԏ_Wի=]"^*Z=qO H[ABSoSmb|q2욌MSVcvNK?A? ?5 Oڷ؍?E,?}ս{Uuvj2S7k aHM]}-U0h9,?L殘6;^SQ6_z;-5rT,u@JX)ݿϣ~^Y'Ȭi 4".쏵|r7NJ.+Dwfxy{'C2*[qHuʅ\_S1tl\7Ÿ#;>]|sqK$O.L&}I\j~jis9:g c2zKmM^Cko_[FN[yՇq?cD]A;?gw2ufn{C'WMP*hU<}>o(?ORR"qKz_r^qNܛHW$zJm3?f>q)-AQW-~!h`yzm=-{RR5>Zlvþtfnwƞl<^ 'yǷdY F(zKW߿N }zKW߿N }zKW߿N }v wmYo-d;3EYIB~Ll)rOQ}v{g7ɖad}rL>c#䤮?{K&>g7K?i/{,__~}8%{,__~}8%{,__~}8%Oψ;;:]Ոޛ qmٛrXݝe і01Kğvן33[w.8w]_pasv>y0WKYjT DM[;NKu^N՛Ů*iqm;cE֭fH(z^cNCI{*SwK?+ۙ \tT_#v"J^/"<?240M`uw y(q"UnoB]֟ < Iw $ ο}ML+tL|辷V.o&sepd2vNMhvzu5Wd2iSzGwN[;w,]Y__>jnO?8KE̮\_]ORehhZO}{|D|^w`?{_F 1/ί%>#Ìl\SPə`s|\cZL-JM-:3TsE:Vx-^oU.};ʯEҊZך݇2yj Y 'Ja,1a()c?%x666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHJJ Nadpis 1$$,@&],a$ 6CJ]JA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu 0>@0 Nzev$a$CJ$HBH Zkladn text$,],a$CJTP@T Zkladn text 2$]a$ mHsHtHfC"f Zkladn text odsazen$`a$CJOJQJ^JfR@2f Zkladn text odsazen 2$`a$ OJQJ^JXQBX Zkladn text 3B*CJOJQJ^JaJphtSRt Zkladn text odsazen 3$`a$B*CJOJQJ^Jph(W a( t`Siln5\H/qH tZkladn text 2 CharCJaJ.. .0W messagebody/ 7st/ 7fslbob klDefault 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHB' B R0Odkaz na komentYCJaJ@@ R0Text komentYeCJaJ>> R0Text komentYe CharPjP R0PYedmt komentYe5\mHsHtHJ/J R0PYedmt komentYe Char5\PP "R0 Text bubliny!CJOJQJaJmHsHtHN/!N !R0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJ8o28 wnormal#_HmHsHtHFU`AF e00Hypertextov odkaz >*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vj\{#p7SI0F;Pe7|j!t욻b˭r,qlآyHQ,Qc,=1v)!];d`#=%^IzoES.K"Em٦ī3ZuH:0xM%\*{( ]$3>0q-!k .5Ҍ:l$dҹ3M6n(]&C"I(^'[>?< kRD=r/afowFGRÉ3: =):AC lb<' ]ٱc,V]9xO36 *9}≳SI.Hx/ !PWJ7aSia䰳XTIeHr6U2AW^^ A뜀 c2ĆDu>uhzebR?w y^=xMAs>T~J\=vuzz1{7וSKBHfЖ 58N5zfR2B+Q1W5-Iͯl!dhRGph bGw.D2ΧZ`%ɦn8EM1^N*gv/j)F֯.-`JFR[Z57?l$&tS*v%|IEPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!_xtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] m !zj (v$&l)@D*ILNQS~TYZ^^012456789;<B$Y^3:'Om Xl,R$X}a XøR;4z @<(  s ^Ahlogo trnalogo trna#" `?B S ?m :$1T DNW_6=/7!@EV^CJG N [ c wpxPXryHOQY6?IPP Y o 8 B @o 33z{A d No QRe";<z{: : ! ! " # 8 w 9 C M M s -9:UfIXJxzkltR56i?-45\wxx  " 0 o r bJG+7AWe},,^,`OJPJQJ^Jo( ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo(o <<^<`OJQJo(  ^ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`.hh^h`.G+7AWe}r b 5 ZhZ*_]P! .m3/:hZ_w.lLqrsEF]{o6FxN k CPd#Rv8it5zOB+ !g m ($(t$|'6( *~+6,e0'#1X1h4@+686l7Z8]8*99>?.>p>M?w? P@Q@]ADEE iEFFKmhK OLxOD[Q-Rb2RCRaRmdT.-UW.0We/X:yXr`n`Ma"Kbdm-efjjnR/w'eJ`"3OoGxt(. w7'5t`=?,vN6".i Lo,P`p8R k4>r klm6 (2 !79#3p7 LA=m o @| m (@Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri5..[`)TahomaC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q '' ;;qn20] ] 3q@P $PE2!xx(1 FC:\Documents and Settings\z\Data aplikac\Microsoft\`ablony\Normal.dot3Zprva a zhodnocen ukon enho grantovho projektuzkDana  Oh+'0 $ D P \ ht|4Zprva a zhodnocen ukonenho grantovho projektuzkNormalDana2Microsoft Office Word@vA@2l@L@L ՜.+,D՜.+,` hp| ;] 4Zprva a zhodnocen ukonenho grantovho projektu Nzev 8@ _PID_HLINKSADj~https://www.facebook.com/events/1100311287167229/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry FC>Data 1Table<2WordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreЄ; H<EADLC1SSNI40BASA==2Є; H<Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q