–ѕа°±б;ю€ +ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€ ю€€€ !"#$%&'()*ю€€€,-ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€ !"#$%&'()*+,-./0ю€€€23ю€€€5678ю€€€:ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q [bс€bVэchozн$a$1$*$A$/B*OJQJCJsHsHPJnH^JaJ_HtHBют€сBStandardnн pнsmo odstavceDют€DStandardnн pнsmo odstavce2Bют€BAbsatz-StandardschriftartHют€!HWW-Absatz-StandardschriftartJют€1JWW-Absatz-Standardschriftart1Dют€ADStandardnн pнsmo odstavce1>UBQ>Internetovэ odkaz B*ph€>*:ют€a:Symboly pro нslovбnн6Wт€q6Silnй zdoraznnн5\DюТDNadpis §р§x$OJQJCJPJ^JaJ0BТ0 Tlo textu §§x$/СҐ$Seznam^J@ю≤@Popisek §x§x $CJ6^JaJ],ю¬,RejstYнk $^Jbю“bRozvr~enн dokumentu1-D M∆ €АOJQJCJ^JaJbювbRozvr~enн dokumentu2-D M∆ €АOJQJCJ^JaJ?>€€€€|4А4~4U|О?X€Ар8р@счрЮрр0р( рА€€А€€ ррN рs р*Б€€€ГњјЋ€р€@??P GРTimes New Roman5РSymbol3&РArialGРоTimes New RomanGРАTimes New Roman3&РоArialG&РЖMicrosoft YaHei5РАMangal5&РоTahomaBНƒhU;z'U;z'У;z'?зГР?з'р0р0А€€ Vб~enб panнJiYн Pstru~inaJiYн Pstru~ina£D–…кyщЇќМВ™K© а…кyщЇќМВ™K© 2mailto:os.buci@seznam.czю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0ь X`xФ§ ј ћ Ў д рйэV√°≈Њen√° pan√≠Ji≈Щ√≠ Pstru≈ЊinaNormalJi≈Щ√≠ Pstru≈Њina2@F√#@ъх«}’@Є≠ }’@Є≠ }’ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ\йэйэм•M њ0~4Caolan80 2>?€€€€€€И»»»№4 X.85Жbи xCNз7 ўBu i z.s. I : 22896163 Konvova 2430/162, 130 00 Praha 3 Telefon: 608520073, e-mail HYPERLINK "mailto:os.buci@seznam.cz"os.buci@seznam.cz Letnн tбbor pro dti ze sociбln slabэch rodin 2021 (v etn tane nнho soustYednн souboru Marcinovci/Jagory) Oblast sportu, mlбde~e a volnйho asu Zprбva o realizaci projektu pro Mstskou бst Praha 3 Probh realizace projektu: Zбkladnн myalenkou projektu letnнho tбbora, kterэ se v roce 2021 konal ji~ aesэm rokem, bylo tak jako ka~dэm rokem umo~nit dtem ze sociбln slabэch rodin, kterй si z finan nнch dovodo nemohou dovolit vlastnн rekreaci, pobyt o prбzdninбch na erstvйm vzduchu spolu se zajнmavou tбborovou programovou nбplnн tak, aby vedla dti k zбjmovй innosti a smysluplnйmu trбvenн volnйho asu po celэ nбsledujнcн akolnн rok. Druhэm podstatnэm cнlem projektu bylo i pomoci dtskйmu folklornнmu souboru Marcinovci s tane nн skupinou Jagory, kterэ v rбmci organizace pYнjemce posobн, zdokonalit se v tane nнm umnн bhem prбzdninovйho soustYednн pod vedenнm zkuaenэch lektoro. V roce 2021 musel projekt tбbora opt pYekonat jeho dosud nejvtaн bariйru, kterou byla karantйnnн opatYenн v souvislosti s pandemiн COVID-19. Tato opatYenн postihla prakticky celй prvnн pololetн roku 2021. Naatstн pYed prбzdninami doalo k jejich uvolnnн, a tato skute nost spolu s uzavYenнm hranic a v dosledku toho obnovenнm zбjmu o prбzdninovou rekreaci v tuzemsku projektu paradoxn napomohla, tak~e jsme nemli problйm s naplnnнm plбnovanй kapacity dtmi. Letnн tбbor se uskute nil v dob od 2.-8.8.2021 (v etn dno na pYesun) Tбbor se uskute nil v ji~ dobYe znбmйm prostYedн v obci Zliv v chatovй osad a kempu na bYehu Mydlovarskйho rybnнka. Toto mнsto je velmi populбrnн pro rekreaci i zdravotnн povyty dtн vzhledem k istйmu vzduchu i zdravйmu ~ivotnнmu prostYedн.Akce splnila svoj ъ el pobytu v pYнrod pro dti zvlбat po dob epidemickй izolace. K dispozici byly zбkladnн tбborovй atrakce i vybavenн mн e na roznй hry, hYiat na mн ovй hry a dalaн aktivity, rekrea nн trбvnнk i blнzkй hlubokй lesy, kterй poskytovaly mo~nosti nepYebernэch her. Џ astnнci tбbora byli ubytovбni v†rekrea nнm objektu, kde bylo dostatek pohodlн pro letnн pYespбnн i prostory pro vzdlбvacн aktivity. Pro n i pro spole enskй hry bylo mo~nй vyu~нt prostor klubovny, kterб mohla poskytnout dostatek mнsta i pro tane nн umleckэ nбcvik. Proto ъ astnнci tбbora dti, kterй jsou leny folklornнch souboro v rбmci spolku ~adatele, konkrйtn souboru Marcinovci a jeho tane nн skupiny Jagory,vyu~ily mo~nost letnнho pobytu v pYнrod k pilovбnн staraнch tane nнch нsel i k nбcviku novэch vystoupenн. Ji~ popsanй prostYedн jim k tomu poskytlo kvalitnн zбzemн, tak~e tane nн nбcvik neruail ~бdnй jinй aktivity. Vaem dtem se nбcvik lнbil, jeliko~ bylo zajiatno odbornй vedenн ze strany naaeho tбborovйho lektorskйho tэmu, kterэ s dtmi pracuje bhem celйho akolnнho roku. Zde na tбboYe bhem volnэch dno byl vaak as nejen pilovat jednotlivй tane nн kroky a techniky, ale i hovoYit ve skupin za ъ elem pYнpravy novэch vystoupenн. Proto lze Yнci, ~e tбbor splnil svoj cнl realizovat tane nн soustYednн dtн, nebo, jak se v angli tin Yнkб, letnн pYнpravnэ kemp . Z hlavnнch aktivit je na prvnнm mнst tYeba uvйst aktivity outdoorovй. Bylo tomu tak proto, ~e jsme chtli dtem, kterй trбvн celэ as v problematickйm pra~skйm ~ivotnнm prostYedн, umo~nit co nejvнce zdravйho pobytu na erstvйm vzduchu v pYнrod, a takй v dneanн komplikovanй dob zvэait jejich imunitu. Z aktivit pYнmo v†mнst ubytovбnн byly nejvнce oblнbenй mн ovй hry fotbal, volejbal, pYehazovanб, ale i dovednostnн sout~e o ceny, napYнklad O krбle stYelco. astй byly vychбzky do lesa, vedenй turistickэm lektorem, jejich~ cнlem bylo mimo jinй ukбzat lesnн pYнrodu a poznбvat rostliny i ~ivo ichy ve spojenн s vdomostnн sout~н. Ve ernн as byl asto vnovбn posezenнm u ohn s opйkбnнm buYto a spole enskэm hrбm. Na konci tбbora probhla jednodennн sportovnн sout~ o hodnotnй ceny v tchto disciplнnбch: pYetahovбnн lanem, stYelba ze vzduchovky na cнl a zбpas fotbalovэch tэmo. U ve ernнho ohn pak probhlo slavnostnн pYedбvбnн cen spojenй s hudbou a karnevalovэm vystoupenнm v maskбch. Z poznбvacнch a vzdlбvacнch aktivit vzbudila u dtн nejvtaн zбjem turistika. Ani nebylo divu, jeliko~ se tбbor nachбzel v turisticky velice atraktivnнm prostYedн. Dole~itou бstн tбbora byly i vzdlбvacн aktivity. LektoYi pro dti pYipravili ji~ tradi nн vdomostnн sout~ z lбtky zбkladnн akoly po vzoru sout~н Riskuj a Chcete bэt milionбYem? opt o ceny, dбle probhla i vэtvarnб dнlna a vэuka slo~itjaнch spole enskэch her v etn karetnнch. Pobyt v areбlu tбbora byl u dtн ne leno souboru rovn~ vnovбn zбkladnн tlesnй pYнprav s cнlem osvojit si elementбrnн tane nн dovednosti pro celoro nн innost ve folklornнm souboru Marcinovci. Tбbor proto pYedstavoval pro ostatnн dti dobrou pYнle~itost pYedstavit nбplH innosti souboru a otevYel mo~nost jejich pYijetн jako regulйrnнch leno. Zбvrem je tYeba uvйst, ~e bhem celйho tбborovйho pobytu bylo sluanй letnн po asн, co~ bylo zбkladnнm pYedpokladem jeho ъspchu. Publicita projektu Bhem celйho projektu byla v rбmci jeho publicity tlumo ena informace, ~e projekt byl podpoYen mstskou бstн Praha 3. Logo Prahy 3 bylo pYнtomno na informaci pro ъ astnнky letnнho tбbora a slovnн informace o podpoYe ze strany M byla pYedбvбna ka~dйmu ъ astnнkovi (rodi om) v okam~iku pYedбnн pYihlбaky. Bhem celй doby tбbora byl v blнzkosti ubytovбnн ъ astnнko umнstn banner Prahy 3. V Praze dne 21.1.2022 & .................................................... Bc. `tpбn Kavur Statutбrnн zбstupce pYedseda Bu i z.s. .r™ђцшъ " И ъ F J L ґ Ї о ДHNBи.0R0f4|4ъцъфффтктжтввввввџ Ѕ џџCJaJOJQJ!B*phCJsH sH aJOJQJ 65]\5\0J5jUU5CJ$5 ;CJ$50t " К ь H J L Є Ї р т ,.ќ–~АъхряЁЎ”ќ…ƒњљїєЈµ≥±ѓ≠$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$d%d&d'd$a$$a$$a$А ! !≤&і&№(ё(**,*&/(/,0.0T0V0X0b3d3f3Т3Ф3Ц3Ш3Ъ34эыщчхуспнлйзегбяЁџў„’”—ѕ4*4h4~4эыц$a$0∞В. ∞∆A!∞n"∞К#Р$Рб2P1РX0pА3P(20Root Entry€€€€€€€€ јFјCompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€` Data €€€€€€€€€€€€1£SummaryInformation(€€€€4,WordDocument€€€€€€€€ 2>ObjectPool€€€€€€€€€€€€ю€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€9t€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€