ࡱ> BDAO6bjbj;;4<QWiQWi ($7 "!JJJ~JJJJNb"RJn0J#t#J#J$JJ# Y S:Bu i z.s. I : 22896163 Konvova 2430/162, 130 00 Praha 3 Letn tbor pro dti ze sociln slabch rodin 2022 (v etn tane nho soustYedn souboru Marcinovci/Jagory) Oblast sportu, mlde~e a volnho asu Zprva o realizaci projektu pro Mstskou st Praha 3 Probh realizace projektu: Zkladn myalenkou projektu letnho tbora, kter se v roce 2022 konal ji~ sedmm rokem, bylo tak jako ka~dm rokem umo~nit dtem ze sociln slabch rodin, kter si z finan nch dovodo nemohou dovolit vlastn rekreaci, pobyt o przdninch na erstvm vzduchu spolu se zajmavou tborovou programovou npln tak, aby vedla dti k zjmov innosti a smysluplnmu trven volnho asu po cel nsledujc akoln rok. Druhm podstatnm clem projektu bylo i pomoci dtskmu folklornmu souboru Marcinovci s tane n skupinou Jagory, kter v rmci organizace pYjemce posob, zdokonalit se v tane nm umn bhem przdninovho soustYedn pod vedenm zkuaench lektoro. V roce 2022 naatst doalo kuvolnn karantnnch opatYen vsouvislosti spandemi covid-19, tak~e po dela dob nic nebrnilo uspoYdat letn tbor pro dti vplnm rozsahu. Ji~ pYi jeho ohlaen jsme vidli, ~e se dti i jejich rodi e na akci velmi ta. Letn tbor se uskute nil v dob od 11.- 17.7..2022 (v etn dno na pYesun). Tbor se uskute nil v ji~ dobYe znmm prostYed v obci Zliv v chatov osad a kempu na bYehu Mydlovarskho rybnka. Toto msto je velmi populrn pro rekreaci i zdravotn pobyty dt vzhledem k istmu vzduchu i zdravmu ~ivotnmu prostYed.Akce splnila svoj el pobyt v pYrod pro dti zvlat po dob epidemick izolace. K dispozici byly zkladn tborov atrakce i vybaven m e na rozn hry, hYiat na m ov hry a dala aktivity, rekrea n trvnk i blzk hlubok lesy, kter poskytovaly mo~nosti nepYebernch her. astnci tbora byli ubytovni vrekrea nm objektu, kde bylo dostatek pohodl pro letn pYespn i prostory pro vzdlvac aktivity. Pro n i pro spole ensk hry bylo mo~n vyu~t prostor klubovny, kter mohla poskytnout dostatek msta i pro tane n umleck ncvik. Proto astnci tbora dti, kter jsou leny folklornch souboro v rmci spolku ~adatele, konkrtn souboru Marcinovci a jeho tane n skupiny Jagory,vyu~ily mo~nost letnho pobytu v pYrod k pilovn starach tane nch sel i k ncviku novch vystoupen. Ji~ popsan prostYed jim k tomu poskytlo kvalitn zzem, tak~e tane n ncvik neruail ~dn jin aktivity. Vaem dtem se tento trnink lbil, jeliko~ bylo zajiatno odborn veden ze strany naaeho tborovho lektorskho tmu, kter s dtmi pracuje bhem celho akolnho roku. Pozitivn zde posobil rovn~ pYklad ze sout~e Stardance . 0tvP B D F t t "JBT6DFHTT`z"#J$L$&))*,,j-l-../翳˱UhiB*mH phsH hFbB*mH phsH hihFb56\] hi5\ hFb5\hFb hFb5 hFb5CJ$hFb5;CJ$F0tvP D F FHJ$L$)),,j-l-b2$a$Zde na tboYe bhem volnch dno byl vaak as nejen pilovat jednotliv tane n kroky a techniky, ale i hovoYit ve skupin za elem pYpravy novch vystoupen. Proto lze Yci, ~e tbor splnil svoj cl realizovat tane n soustYedn dt, nebo, jak se v angli tin Yk, letn pYpravn kemp . Z hlavnch aktivit je na prvnm mst tYeba uvst aktivity outdoorov. Bylo tomu tak proto, ~e jsme chtli dtem, kter trv cel as v problematickm pra~skm ~ivotnm prostYed, umo~nit co nejvce zdravho pobytu na erstvm vzduchu v pYrod, a tak v dnean komplikovan dob zvait jejich imunitu. Z aktivit pYmo vmst ubytovn byly nejvce oblben m ov hry fotbal, volejbal, pYehazovan, ale i dovednostn sout~e o ceny, napYklad O krle stYelco. ast byly vychzky do lesa, veden turistickm lektorem, jejich~ clem bylo mimo jin ukzat lesn pYrodu a poznvat rostliny i ~ivo ichy ve spojen s vdomostn sout~. Ve ern as byl asto vnovn posezenm u ohn s opknm buYto a spole enskm hrm. Na konci tbora probhla jednodenn sportovn sout~ o hodnotn ceny v tchto disciplnch: pYetahovn lanem, stYelba ze vzduchovky na cl a zpas fotbalovch tmo. U ve ernho ohn pak probhlo slavnostn pYedvn cen spojen s hudbou a karnevalovm vystoupenm v maskch. Z poznvacch a vzdlvacch aktivit vzbudila u dt nejvta zjem turistika. Ani nebylo divu, jeliko~ se tbor nachzel v turisticky velice atraktivnm prostYed. Dole~itou st tbora byly i vzdlvac aktivity. LektoYi pro dti pYipravili ji~ tradi n vdomostn sout~ z ltky zkladn akoly po vzoru sout~ Riskuj a Chcete bt milionYem? opt o ceny, dle probhla vtvarn dlna a vuka slo~itjach spole enskch her v etn karetnch. Pobyt v arelu tbora byl u dt ne leno souboru rovn~ vnovn zkladn tlesn pYprav s clem osvojit si elementrn tane n dovednosti pro celoro n innost ve folklornm souboru Marcinovci. Tbor proto pYedstavoval pro ostatn dti dobrou pYle~itost pYedstavit nplH innosti souboru a otevYel mo~nost jejich pYijet jako regulrnch leno. Zvrem je tYeba uvst, ~e bhem celho tborovho pobytu bylo slunn letn po as, co~ bylo zkladnm pYedpokladem jeho spchu. Publicita projektu Bhem celho projektu byla v rmci jeho publicity tlumo ena informace, ~e projekt byl podpoYen mstskou st Praha 3. Logo Prahy 3 bylo pYtomno na psemn informaci pro astnky letnho tbora a slovn informace o podpoYe ze strany M byla pYedvna ka~dmu astnkovi (rodi om) v okam~iku pYedn pYihlaky. Bhem cel doby tbora byl v blzkosti ubytovn astnko umstn banner Prahy 3. V Praze dne 21.11.2022 /2b2d222h3j3333344666666666hFb56\]hihFbb2d2h3j3333666666 20p1X. A!n"#$% x666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHH`H Normln*$CJ_HaJmHsHtHJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu L/L Standardn psmo odstavce3L/L Standardn psmo odstavce2J/J Absatz-StandardschriftartP/!P WW-Absatz-StandardschriftartR/1R WW-Absatz-Standardschriftart1L/AL Standardn psmo odstavce1HUQH Hypertextov odkaz >*B*phB/aB Symboly pro slovn(W q( Siln5\LL Nadpis x$OJQJCJPJ^JaJ>B> Zkladn text x,/, Seznam^JHH Popisek xx $CJ6^JaJ]44 RejstYk $^Jjj Rozvr~en dokumentu1-D M OJQJCJ^JaJjj Rozvr~en dokumentu2-D M OJQJCJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vj\{#p7SI0F;Pe7|j!t욻b˭r,qlآyHQ,Qc,=1v)!];d`#=%^IzoES.K"Em٦ī3ZuH:0xM%\*{( ]$3>0q-!k .5Ҍ:l$dҹ3M6n(]&C"I(^'[>?< kRD=r/afowFGRÉ3: =):AC lb<' ]ٱc,V]9xO36 *9}≳SI.Hx/ !PWJ7aSia䰳XTIeHr6U2AW^^ A뜀 c2ĆDu>uhzebR?w y^=xMAs>T~J\=vuzz1{7וSKBHfЖ 58N5zfR2B+Q1W5-Iͯl!dhRGph bGw.D2ΧZ`%ɦn8EM1^N*gv/j)F֯.-`JFR[Z57?l$&tS*v%|IEPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!_xtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @</6b268@0( B S 06(+,1289BEIJNQXY^afgijop}~ "%,6=AEFPQX| 1 5 333333::mnbcnt"" K 07Fbi@"""" "Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialG. P<*Microsoft YaHei5Mangal5. .[`)TahomaC.,.{$ Calibri Light7..{$ CalibriA$BCambria Math"Ahbë';z' & &!203Pi!xx`UL V~en panJiY Pstru~ina$Gotmanovov Alena Mgr. (M Praha 3) Oh+'0 ( H T ` lx Ven panJi PstruinaNormal(Gotmanovov Alena Mgr. (M Praha 3)3Microsoft Office Word@0@1f }@4@` ՜.+,0 hp| &  Ven pan Nzev !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@CRoot Entry FzbE1Table#WordDocument4<SummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q